Lai informētu vecākus, Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) kampaņas “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!” ietvaros tapuši informatīvi materiāli. Aicinām ar tiem iepazīties.

Svarīgi! Mācību saturs un pieeja, kuru 2020./2021. mācību gadā sāks īstenot skolās Latvijā, nav pilnīgi jauns. Tas ir pārskatīts un pilnveidots. Mērķis ir padarīt mācības aktuālas, novērst satura sadrumstalotību, dubultošanos un informatīvu pārblīvētību, nodrošināt mācību satura pēctecību. Taču pirmo reizi Latvijā mācību saturs pārskatīts vienotā sistēmā un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs, sākot no pusotru gada veciem bērniem pirmsskolā un līdz pat 12. klasei. Pirmsskolas pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu.

Vecākiem domāta informāciju atradīsiet Skola2030 mājaslapā, kurā atradīsiet arī bukletus par pārmaiņām mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Šeit atradīsiet arī ieteikumus, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personisko izaugsmi sadarbībā ar skolu un skolotājiem:

Lapas www.skola2030.lv lejasdaļā pie sadaļas “Biežākie jautājumi” atradīsiet Skola2030 atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem, piemēram:

  • Kāpēc skolās Latvijā nepieciešams pilnīgi jauns mācību saturs?
  • Vai taisnība, ka nebūs mājasdarbu?
  • Ko nozīmē vērtību iekļaušana mācību saturā?
  • Vai un kādai jābūt vecāku iesaistei, lai atbalstītu skolēnus?
  • u. c.