Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir apkopojusi arī informāciju par atbalsta pasākumiem, kuri ir sniegti skolēniem vispārējās izglītības iestādēs, liecina IZM sniegtā informācija.

283 skolēni pirms emigrācijas ir ieguvuši izglītību Latvijā, bet 209 skolēni Latvijā  pirms tam nav mācījušies. Izglītības iestādes ir sniegušas nozīmīgu atbalstu, lai skolēni spētu iekļauties skolas ikdienā un izglītības sistēmā, pastiprināti apgūtu gan latviešu valodu, gan arī citus mācību priekšmetus. Skolēniem izglītības iestādēs nodrošināta arī iespēja saņemt atbalsta personāla palīdzību. Piemēram, psihologa un speciālā pedagoga  atbalstu saņēma 6,3% skolēnu, logopēda - 4,5% skolēnu, pedagoga palīga  - 2,8% skolēnu, bet skolotāja palīga atbalstu saņēma 2,1% skolēnu.

Aptaujas dati liecina, ka visvairāk skolēnu Latvijā ir atgriezušie no Lielbritānijas -27,4%, Vācijas – 9,2%, Īrijas - 4,4%, Krievijas Federācijas - 3%, Norvēģijas - 3 % un Amerikas Savienotajām Valstīm - 2,5%. Skolēni atgriezušies Latvijā arī no tādām valstīm kā Kipra, Spānija, Zviedrija, Itālija, Beļģija, Dānija, Ukraina, Grieķija, Nīderlande, Francija, Holande, Kanāda, Ķīna, Libāna, Šveice un Uzbekistāna.

IZM jaunajās politikas iniciatīvās 2015.gadam iesniegusi papildu finansējuma pieprasījumu skolēnu, kas atgriezušies no ārzemēm jeb reemigrējuši, iekļaušanas Latvijas izglītības sistēmā atbalstam. Plānoti tādi atbalsta pasākumi kā individuālas nodarbības mācību priekšmetu apguvei skolēniem, skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide, konsultācijas skolēnu vecākiem un informatīvo materiālu izstrāde.