Līdz ar to augstskolām būs jāspecializējas noteiktos virzienos un jānovērš studiju programmu dublēšanās, tādējādi iezīmējot skaidru augstākās izglītības attīstības virzienu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Kā informēja ministrijā, sarunu gaitā universitātes un augstskolas ir definējušas arī tās studiju programmas vai virzienus, kurus tās stiprinās, pārdalot augstskolai paredzētos budžeta līdzekļus saskaņā ar tās stratēģiskajiem uzdevumiem.

Tā Latvijas Universitātes (LU) stratēģiskās specializācijas virziens ir sociālās, humanitārās un dabas zinātnes, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) - inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) - veselības aprūpe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) - lauksaimniecība, veterinārmedicīna, mežsaimniecība, pārtikas tehnoloģijas. Ministrija norāda, ka šīs ir universitātes ar izteikti atšķirīgu specializāciju noteiktās nozarēs un to galvenais uzdevums ir koncentrēties uz starptautiskās izcilības sasniegšanu savu kompetenču jomās.

Savukārt par Daugavpils Universitātes (DU), Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas (VeA), Vidzemes Augstskolas (ViA) un Rēzeknes Augstskolas (RA) primāro un galveno uzdevumu uzskatāma reģionu attīstības veicināšana.

Studiju virzienu ekspansijas mazināšanai, lai precizētu atbildības un kompetenču jomas, lai novērstu programmu dublēšanos, pēc izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska (RP) sarunām ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm organizētā veidā tiks sāktas arī daudzpusējas sarunas par ciešāku sadarbību atsevišķu studiju programmu īstenošanā, kā arī par atsevišķu augstskolu apvienošanos.

Sarunu rezultātā ir panākts, ka LU, sākot ar nākamo studiju gadu, veselības aprūpes studijām budžeta vietas tiks samazinātas par 16%, ņemot vērā medicīnas nozares darba devēja - Veselības ministrijas - norādījumus uz specialitātēm, kurās ir konstatēta mediķu pārprodukcija, un to, ka RSU jau šajā studiju gadā ir veikusi budžeta vietu skaitu samazinājumu par 8%, kas tiks turpināts arī nākamajā gadā.

Tikmēr LLU no nākamā studiju gada no valsts līdzekļiem vairs netiks piedāvātas budžeta vietas uzņemšanai pedagoģijas un socioloģijas studiju programmās, bet stiprinās lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas tehnoloģijas studiju virzienus.

Savukārt RTU ar nākamo studiju gadu pakāpeniski tiks pārtraukts budžeta studiju piedāvājums uzņēmējdarbības un ekonomikas studiju programmās, kas pēc satura ir līdzīgas citu augstskolu programmām. Tā vietā RTU sāks darbu pie starpdisciplināro programmu realizācijas, akcentējot tehnoloģiju pārnesi un inovācijas uzņēmējdarbībā, nākotnē pilnībā atsakoties no klasiskajām sociālo zinātņu programmām.

RSU nākamajā studiju gadā valsts finansēto budžeta vietu pārdale netiks veikta. Tāpat ministrija norāda, ka RSU jau patlaban ir universitāte ar noteiktu specializāciju, kurā par valsts līdzekļiem tiek īstenotas studijas tikai veselības aprūpē. RSU kopš 2013.gada ir veikusi budžeta studiju vietu samazināšanu par 8% specialitātēs, kurās nozares darba devējs - Veselības ministrija - ir norādījis uz speciālistu pārprodukciju.

Arī Daugavpils Universitātē pakāpeniski tiks veikts 20% samazinājums pedagoģijas studiju programmām, izņemot studiju programmas dabaszinātņu skolotāju, speciālās izglītības un skolu atbalsta personāla sagatavošanā, kā arī ar nākamo studiju gadu vairs netiks uzņemti studenti akadēmiskā bakalaura studiju programmā Datorzinātnes, nākotnē programmu slēdzot.

Savukārt Liepājas Universitātē nākamajā studiju gadā tiks izveidotas studiju programmas fizikas un matemātikas skolotāju sagatavošanai, paredzot 20 no valsts budžeta finansētas studiju vietas. Nākamajā gadā universitāte arī izstrādās priekšlikumus studiju programmai dabaszinātņu skolotāju sagatavošanai sadarbībā ar LU un DU.

Ventspils Augstskolā no nākamā studiju gada tiks stiprināti tulkošanas, elektronikas, informācijas tehnoloģijas studiju virzieni. Tāpat tiks veikts 20% studija budžeta vietu samazinājums sociālo zinātņu jomā.

Rēzeknes Augstskolā, sākot ar nākamo studiju gadu, tiks pārtraukta studiju virziena Vēsture un filozofija īstenošana. Savukārt 2014.gadā tiks pārveidota studiju virziena Tulkošana īstenošana. Turklāt RA stiprinās inženierzinātņu studiju virzienus.

Tikmēr Vidzemes Augstskolā pakāpeniski tiks veikts 20% samazinājums studiju programmām izglītības tematiskajā grupā Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības. 2014.gadā tiks sāktas sarunas ar Vidzemes plānošanas reģionu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Vidzemes Augstskolas un Vidzemes reģiona attīstības mērķu un stratēģiju savstarpējo saskaņošanu.