Statusa nomaiņa notiks ar jaunā mācību gada sākumu - 1.septembrī. Līdz ar statusa maiņu tiks grozīts arī vidusskolas nosaukums. Turpmāk izglītības iestādes nosaukums būs Rēzeknes Tehnikums, vēsta Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa.

Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā novērtēšanas komisija ir atzinusi, ka skolas kvalitātes rādītāji atbilst noteiktajiem kritērijiem un tā kvalificējas kompetences centra statusa ieguvei - profesionālo kvalifikāciju ieguvušo skolas audzēkņu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtējums pēdējo divu gadu laikā nav bijis zemāks par noteikumos noteiktajām septiņām ballēm, no vidusskolas atskaitīto audzēkņu skaits nepārsniedz 8%. Tāpat Austrumlatgales Profesionālā vidusskola sadarbojas gan ar darba devēju organizācijām un apvienībām, gan nozares komersantiem, nodrošinot būvdarbu, autotransporta, datorzinātņu, ēdināšanas, pārtikas produktu tehnoloģiju nozarēs strādājošo profesionālo tālākizglītību un pilnveidi.

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola ir pirmā profesionālās izglītības iestāde Latgales reģionā, kuras darbības kvalitāte atbilst PIKC statusam. Pašlaik valstī ir 11 profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts PIKC statuss. Lai izglītības iestāde v arētu pretendēt uz profesionālās izglītības kompetences centrs statusu, tai ir jāizglīto ne mazāk par 500 audzēkņiem, Rīgā - ne mazāk par 800 audzēkņiem. Tāpat ir noteikts, ka skolā iespējams izglītot darbam ar jaunākajām tehnoloģijām arī citu profesionālo skolu audzēkņus, kā arī uzsvērta nepieciešamība cieši sadarboties ar sociālajiem partneriem.