Darba devēja pienākums ir nodrošināt mācības un veikt instruktāžu par veicamā darba specifiku un darba vidē sastopamajiem riska faktoriem (piemēram, par pareizu smagumu pārvietošanas tehniku, par darba vietas iekārtošanu darbā ar datoru, par atsevišķu ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu, par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u. tml.). Tev, uzsākot darba gaitas, ir jāsaņem instruktāža par drošiem un veselībai nekaitīgiem darba paņēmieniem. Darba devējam jāizskaidro instrukcijas, kurās noteikti darba aizsardzības pasākumi un prasības, kas jāievēro, veicot konkrētu darbu vai pildot amata pienākumus.

Darba drošības mācībām, kuras izvēlas darba devējs, ir jābūt saprotamām visiem darbiniekiem, tai skaitā arī jauniešiem. Tāpat darba devējam ir jāinformē darbinieki par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu.

Darbiniekam un uzticības personai ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie aizsarglīdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā.

Atceries, ka savas nākotnes PRIEKŠNIEKS esi Tu!

Jau otro gadu tiek īstenota valsts pārvaldes sociāli informatīvā kampaņa jeb pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies!, lai kopīgi cīnītos pret ēnu ekonomiku un citām negodprātīgām darbībām, kas ietekmē kopējo sabiedrības labklājību.  #Atkrāpies! ir vārds izsauksmes formā, kas simbolizē neļaušanos  un pretestību krāpniecībai. Tiek izmantots arī kā aicinājums: Ja neesi godprātīgs, atkrāpies!

Noskaidro vēl citus praktiskus padomus, apmeklējot www.atkrāpies.lv!