Minētais mehānisms paredz, ka četru mēnešu laikā pēc skolas beigšanas jauniešiem tiks piešķirta iespēja strādāt, turpināt mācības vai apgūt arodu. Šāds atbalsts ir ļoti būtisks, jo Eiropas Savienībā bez darba pašlaik ir 23,5% jauniešu – 7,5 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nedz strādā, nedz iegūst izglītību vai apgūst arodu, vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

Visām dalībvalstīm, kas līdz šā gada beigām izstrādās savus plānus shēmas ieviešanai, Eiropas Komisija sola jau no 1. janvāra nodrošināt nepieciešamo finansējumu. "Shēmas finansēšana būs atkarīga no pašām dalībvalstīm," uzsvēra EK prezidents Žozē Manuels Barozu.

Latvijā pašlaik norit aktīvs darbs pie nepieciešamā plāna izstrādes un paredzēts, ka izskatīšanai valdībā to nodos jau decembra sākumā.

Pašlaik ir skaidrs, ka jauniešu garantijas ieviešana Latvijā sastāvēs no trim posmiem.

Pirmais. Līdz šim īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma palielināšana NEET grupas jauniešiem, lai nodrošinātu, ka visi NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki un jauniešu garantijas klienti četru mēnešu laikā saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās piedāvājumu.

Otrais. Viengadīgu un pusotrgadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana, radot iespēju īsā laikā iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ izkrituši no izglītības sistēmas un nav integrējušies darba tirgū.

Trešais. Projekta Atbalsts jauniešiem, kas nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu īstenošana pašvaldībās ar mērķi atgriezt izglītībā un darba tirgū tā sauktos neaktīvos jauniešus, kas nemācās, nestrādā, neiegūst arodu un neatrodas valsts ie-stāžu redzeslokā (jaunieši, kas pametuši izglītības iestādes un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki).

NVA plānotie pasākumi jauniešiem:

  • pasākumā Pirmā darba pieredze jaunietim plānots palielināt iesaistes ilgumu no 9 līdz 12 mēnešiem, vienlaikus palielinot arī algu/subsīdiju apmēru līdz 160 eiro pirmajos sešos mēnešos (pašreiz 100 lati) un 100 eiro nākamajos sešos mēnešos (pašreiz 50 lati);
  • vienlaikus šajā pasākumā ir plānots nepieciešamības gadījumā segt arī vienreizēju dotāciju individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, uzsākot darbu, – līdz 50 eiro;
  • pasākumos Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā un Darbnīcas jauniešiem ir plānots palielināt ikmēneša stipendijas apmēru līdz 90 eiro (pašreiz 40 lati);
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai komercdarbības dotācija jaunietim bezdarbniekam, ar kuru NVA noslēgusi līgumu par biznesa plāna īstenošanu, tiks palielināta līdz 3000 eiro (pašreiz 2000 lati);
  • vienlaikus tiks veicināta jauniešu reģionālā mobilitāte – nepieciešamības gadījumā (ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atradīsies vismaz 20 km attālumā no izglītības iestādes vai darbavietas) apmācību un subsidētās nodarbinātības pasākumu ietvaros jaunieši varēs saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei pirmajos četros mēnešos pēc iesaistes subsidētās nodarbinātības pasākumos vai visā apmācību pasākumu iesaistes laikā. Ikmēneša finanšu atlīdzības apmērs nepārsniegs 100 eiro mēnesī.