Laidzes profesionālā vidusskola atbilst nelielas profesionālās izglītības iestādes statusam. Izglītojamo skaits vidusskolā samazinās, jo 2010.gadā vidusskolā izglītību ieguva 269 audzēkņi, bet jau 2014.gada 1.janvārī tajā mācījās 208 skolēni. Tādējādi izglītības iestāde izjūt grūtības uzņemšanas plāna izpildē, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ņemot vērā demogrāfiskās situācijas prognozes turpmākajiem gadiem, audzēkņu skaits nepieaugs, tādēļ tā kā patstāvīga izglītības iestāde nevarēs pastāvēt, jo atbilstoši audzēkņu skaitam piešķirtais valsts budžeta finansējums būs nepietiekams, lai segtu skolēnu skaitam nesamērīgo vidusskolas platību un infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. Turklāt nepietiekamais finansējums vidusskolas attīstībai var ietekmēt arī izglītības kvalitāti, jo nebūs iespējams uzlabot izglītības programmu īstenošanas materiāli tehnisko bāzi un ieviest jaunas darba tirgum nepieciešamas izglītības programmas.

Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot situāciju, nolēma, ka vidusskolas pievienošana tās padotībā esošajam tehnikumam ir visoptimālākais risinājums.

Pievienojot vidusskolu tehnikumam, ņemot vērā tehnikuma prestižu, finansiālās iespējas attīstīt mācību vietu Laidzē, kā arī iespēju piesaistīt ES fondu finansējumu un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu, tostarp pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze tehnikuma mācību vietā Laidzē. Tādējādi tiek saglabāta pieejamība kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošināta vidusskolas kā tehnikuma mācību vietas attīstība.

Tehnikums turpinās īstenot visas vidusskolas profesionālās izglītības programmas mācību vietā Laidzē, tostarp programmu Būvdarbi, nodrošinot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām sasniegto rezultātu ilgtspēju.

Vidusskolas 34 pedagogi un 26 pārējie darbinieki turpinās strādāt Laidzē kā tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā.