Lai noskaidrotu, kam - vecākiem vai pašvaldībai - ir pienākums finansēt ekskursiju, vispirms ir jānoskaidro ekskursijas mērķis, proti, vai tā ir mācību ekskursija vai izklaides ekskursija, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tiesībsarga birojs skaidro, ka saskaņā ar valsts standartu pamatizglītībā izglītojamam jāapgūst vairākas prasmes, ko iespējams apgūt, izmantojot tādu mācību metodi kā ekskursija, piemēram, jāprot raksturot dabas ainavu ģeogrāfisko izvietojumu Latvijā, jāiegūst izpratne par profesijām, kurās nepieciešamas bioloģijas zināšanas, piedaloties mācību ekskursijās. Līdz ar to valsts standarta pamatizglītībā īstenošanai ir jāizmanto tāda mācību metode kā mācību ekskursija, turklāt mācību ekskursija ir uzskatāma par izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu.

Tiek akcentēts, ka mācību ekskursiju finansēšana nav vecāku pienākums un izglītības iestādei nav tiesiska pamata likt mācību ekskursiju finansēt vecākiem.

Savukārt vecāki ir tiesīgi pēc savas brīvas gribas līdzfinansēt mācību ekskursiju, bet tiem skolēniem, kuru vecāki nevar vai negrib sniegt finansiālu atbalstu, ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas dalībai mācību ekskursijā. Tiesībsarga birojs uzsver, ka tāda prakse, ka tie skolēni, kuru vecāki nevar vai negrib samaksāt par mācību ekskursiju, paliek skolā un mācās, nav pieļaujama, jo visiem bērniem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām un iespējām iegūt izglītību.

Saskaņā ar tiesībsarga rīcībā esošo informāciju dažas pašvaldības jau ir ieplānojušas budžetā līdzekļus mācību ekskursijām, citas strādā pie līdzekļu plānošanas šim mērķim. "Katrā ziņā mācību ekskursijām naudu prasīt vecākiem skola nedrīkst, jo arī attiecībā uz ekskursijām jāievēro princips, ka skola kā publisko tiesību subjekts drīkst darīt tikai to, ko likums tieši paredz," akcentē Tiesībsarga birojs. Likums gan neaizliedzot vecākiem rīkot un finansēt ekskursijas, bet neparedz skolai tiesības prasīt naudu par ekskursijām.

Ja ekskursiju mācību programma neparedzot, bet tā tiek organizēta pēc vecāku iniciatīvas, piemēram, uz ūdens atrakciju parku, vecāki ir tiesīgi ekskursiju finansēt no saviem līdzekļiem. Turklāt to vecāki finansē brīvprātīgi, bez skolas finansiāla atbalsta.

Tiesībsarga birojs gan norāda, ka, organizējot izklaides ekskursijas, jārisina jautājums, kā nodrošināt to bērnu līdzdalību, kuri vēlas piedalīties, bet kuru vecāki nevar atļauties segt izmaksas. Viens no risinājumiem varētu būt segt dalības maksu no pārējo vecāku un skolas papildu finanšu līdzekļiem.