Tāpat padome pārrunāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupas Pirmsskolas izglītības mācību satura pilnveides iespējas līdz šim paveikto, iepazinās ar pedagogu profesionālās kompetences pilnveides iespējām 2014./2015.mācību gadā, kā arī diskutēja par vecāku līdzdalību lēmumu pieņemšanā skolas un valsts līmenī.

Valsts izglītības satura centra pārstāvji, iepazīstinot ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, uzsvēra, ka pēdējo trīs gadu rezultāti latviešu un mazākumtautību programmās liecina par tendenci, ka mazākumtautību skolēniem ir augstāki centralizēto eksāmenu rezultāti. Tā 2013./2014.mācību gadā vislielākās atšķirības eksāmenu rezultātos vērojamas fizikā un matemātikā, kur mazākumtautību skolēniem tie ir augstāki; 2014.gadā ievērojami labāki eksāmenu rezultāti ir arī vēsturē. Savukārt angļu valodā un bioloģijā eksāmenu rezultāti mazākumtautību un latviešu programmās būtiski neatšķiras, informē IZM pārstāve Edīte Olupe.

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību satura pilnveides darba grupas uzdevums ir līdz 2014.gada beigām izstrādāt priekšlikumus latviešu valodas agrīnai apguvei bērnudārzos, pilnveidojot pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu.

Nākamā konsultatīvās padomes sēde paredzēta 26.novembrī.

Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos izveidota, lai aktivizētu viedokļu apmaiņu mazākumtautību izglītības politikas jomā, kā arī sekmētu mazākumtautību izglītības demokrātisku iekļaušanos vienotā Latvijas izglītības sistēmā.