Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas vadības darba grupas tikšanās ar iesaistīto skolu koordinatoriem, kuras laikā tika pārrunāti un analizēti skolotāju aizpildīto darba laika uzskaites veidlapu rezultāti, izceļot jautājumus par pedagogu slodzes veidojošajām komponentēm, atšķirībām skolēnu skaita ziņā dažādās skolās, par risinājumiem skolēnu skaita ziņā nelielajās, kā arī lielajās skolās, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Laura Zaharova.

Aprobācijas vadības darba grupa ir izveidojusi vispārējo mācību priekšmetu skolotāju amata apraksta paraugu, bet skolu direktori sadarbībā ar vietniekiem to pilnveidos atbilstoši darba lapu uzskaites analīzei. Lielākajā daļā skolu modeļa aprobācija turpināsies līdz novembra beigām, un decembra sākumā tās atsūtīs pilnveidotos amata aprakstus.

36 stundu darba nedēļas aprobācijas procesā ministrija jau ir ieguvusi informāciju, kāds stundu skaits ir nepieciešams izglītības programmu īstenošanai atbilstoši atalgojuma modeļa formulā izmantojamajiem nosacījumiem. Aprobācijas procesā tiek iegūta praksē pārbaudīta informācija par to, kādu pienākumu veikšanai pedagogi patērē proporcionāli visvairāk laika, piemēram, mācību un audzināšanas darba plānošanai un organizācijai, skolēnu individuālo spēju attīstīšanai, sadarbības veidošanai ar ģimeni un ieguldījumam izglītības iestādes attīstībā.

36 stundu darba samaksas modelis neizslēdz darbu uz pilnu vai nepilnu slodzi atkarībā no tā, kā izglītības iestādes vadītājs organizē darbu un nodrošina izglītības iestādi ar resursiem. Darba samaksas aprēķināšanai tiek izmantotas 36 stundas, kas tiek pieņemtas par pilna laika darba slodzi. Pedagogi varēs arī turpmāk strādāt nepilnu slodzi, kā arī vairāk par 36 stundām nedēļā, nepārsniedzot darba likumā noteiktās 40 stundas nedēļā, norādīja IZM.