Skolēni vēlas savās klasēs redzēt saprotošus pedagogus, spilgtas un ar labu humora izjūtu apveltītas personības. Turklāt skolotājiem jābūt aizrautīgiem un digitāli prasmīgiem inovāciju medniekiem, tā liecina Samsung Electronics Baltics un pētnieku grupas veiktais pētījums Skolotājs 3.0.

Skolēnu vērtējumā izcils skolotājs ir tāds, kurš aizrauj un iedvesmo, veido labas attiecības ar skolēniem, lepojas ar savu profesiju un ir paraugs, kuram līdzināties. Vērtējot, kā skolotāji šodien atbilst viņu izvirzītajam ideālajam modelim, skolēni bijuši atturīgi un devuši vien 2,4 no 5 punktiem. Skolotājiem šāds vērtējums varētu būt pārsteigums - viņi paši sevi novērtējuši ievērojami labāk - ar 4,1 punktu piecu punktu skalā.

Arī skolēnu prasības pret mācību saturu ir augstas - 84% skolēnu ir svarīgi saprast, kā mācību viela noderēs dzīvē, viņi sagaida, ka skolotāji izmantos reālus piemērus, organizēs pasākumus ar veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem, dažādu jomu ekspertiem, lai parādītu skolas sola saikni ar darba tirgu.

Skolotājam jāpielāgo mācības skolēnu individuālajām spējām

68% skolēnu kā nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu atzinuši skolotāju spēju pielāgot mācības skolēnu individuālajām spējām un vajadzībām, 74% - prasmi saskatīt skolēnu stiprās puses un attīstīt talantus. Arī 77% skolotāju māku pielāgoties individuālām skolēnu vajadzībām atzinuši kā nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu.

Vissvarīgākais ir skolēns un viņa talanti

"Skolas darbības centrā jābūt skolēniem. Svarīgs mācību procesa mērķis ir palīdzēt skolēniem atklāt un attīstīt savas stiprās puses un intereses, gūt daudzveidīgu pieredzi. Tādēļ skolēnu vērtējumi, viņu vēlme tikt pamanītiem un saprastiem ir likumsakarīga. Svarīgi atzīmēt, ka individuāla pieeja ne vienmēr nozīmē īpašu, katram skolēnam piemērotu mācību programmu vai skolotāja individuālu darbu. To ir iespējams panākt, piedāvājot daudzveidīgus, izaicinošus uzdevumus, veidus, kā iegūt un parādīt savas zināšanas un prasmes, lielāku atbildību mācībās uzticot skolēniem," pētījuma datus komentē programmas Iespējamā misija valdes locekle Zane Oliņa.

Izglītības eksperti un pasaules prakse rāda, ka mainās skolotāju loma - mūsdienīgam skolotājam ir jārāda ceļš uz zināšanām un jāiemāca mācīties, izmantojot diskusijas un pieņemot, ka nav viena pareizā atbilde. Skolotāji Latvijā jau tagad savu prasmi veidot diskusiju ar skolēniem kā līdzvērtīgiem sarunas partneriem ir novērtējuši visai augstu - 83% uzskata, ka jau tagad ir prasmīgi diskusijas veidotāji. Savukārt skolēni ir kritiskāki - gandrīz puse skolēnu norādījuši, ka viņu skolotājiem šī prasme nepiemīt vai arī nav varējuši to novērtēt, informē Samsung Electronics Baltics pārstāve Iveta Bojāre.

Jaunā laikmeta skolotāji - digitāli prasmīgi inovāciju mednieki

Ja paši skolotāji gan savas digitālās prasmes, gan dažādu modernu metožu un tehnoloģiju pielietojumu mācībās vērtē kā pietiekamu, tad skolēni vēlētos, lai tehnoloģiju loma skolās pieaugtu. Skolotāji ir pārliecināti, ka jau patlaban pietiekami mācībās izmanto jaunās tehnoloģijas, kur tas ir lietderīgi, savukārt skolēni redz potenciālu izaugsmei šajā jomā.

Saskaņā ar pētījumu skolēni nepiekrīt skolotāju pašu vērtējumam, ka tie jau tagad pietiekami izmanto digitālos līdzekļus.

Apkopojot visu grupu respondentu atbildes, izveidots izcila nākotnes skolotāja portrets. Skolotājs 3.0 ir saprotošs, pacietīgs un ar humora izjūtu, atbalsta skolēnu radošumu un inovatīvu domāšanu, parāda, kā mācītais noder dzīvē, eksperimentē ar dažādām mācību metodēm, ir digitāli prasmīgs inovāciju mednieks, atrod individuālu pieeju skolēniem un spēj saskatīt viņu talantus.

Pētījums Skolotājs 3.0 veikts 2014.gada novembrī, tā ietvaros kopumā tika aptaujāti 1243 respondenti. No tiem 329 bija vecāki, 629 skolēni un 285 skolotāji.