Tas skolēniem palīdzētu veidoties par personībām, atgādinātu ģimeniskās vērtības, audzinātu patriotismu. VISC šo mācību saturu nodēvējuši par dzīvesziņu, norādot, ka tas nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet integrēts cilvēkdrošības kursa mācību saturā, vēsta Neatkarīgā Rīta Avīze.

"Līdz šim profesionālajā izglītībā nebija mācību priekšmeta, kas palīdzētu jaunajiem cilvēkiem sakārtot, izprast sevi, labāk iekļauties sabiedrībā, apzināties ģimeniskās vērtības un tradīcijas un to pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Tāpat daļu mācību satura ietvers patriotiskā audzināšana. Šobrīd jaunieši galvenokārt apgūst vispārizglītojošos un profesionālas ievirzes mācību priekšmetus. Taču, saprotot, ka līdz ar iestāšanos kādā no profesionālās izglītības iestādēm daudzi uzsāk savu patstāvīgo dzīvi, jo ir tālu no vecākiem un katru dienu nedodas mājup, jauniešiem nepieciešams atgādināt daudzas dzīves patiesības un vērtības, kas varbūt kādu atturēs spert aplamus soļus," skaidro VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis.

Viņš stāsta, ka pamazām profesionālajām mācību iestādēm tiek nodotas atsevišķas dzīvesziņu sadaļas, piemēram, kas skar veselību, civilās aizsardzības un darba drošības jautājumus. "Plānojam, ka līdz 2015. gada 1. septembrim būs pilnībā nokomplektēts dzīvesziņas kurss un būs skaidrs, kā tas iekļausies profesionālajā izglītībā. Pašreiz visu, kas ir gatavs, sūtam skolām, un tās materiālus var ieviest un izmantot pēc saviem ieskatiem. Skatāmies, kas un kā tiek izmantots, jo tādējādi mēs labāk varēsim saprast, kurš būs vispiemērotākais formāts, kā saturu ielikt normatīvajā regulējumā."

No valsts budžeta šai iecerei (mācību standarta, programmas un materiālu izstrādei) piešķirti 27 tūkstoši eiro. Jāpiebilst, ka pārmaiņas neskars vispārizglītojošo skolu audzēkņus, jo viņi jau apgūst sociālās zinības (no 1. līdz 9. klasei), kas lielos vilcienos ir ļoti līdzīgs dzīvesziņas kursam. Bet vidusskolēni var izvēlēties ētiku.