Patlaban spēkā esošie noteikumi neparedz nekādas prasības attiecībā uz to kredīta pieprasītāja iepriekš uzņemto saistību izpildi, kas radušās, saņemot hipotekāros, patēriņa un citus aizdevumus no kredītiestāžu līdzekļiem. Tāpēc noteikumu grozījumu projektā ir ietvertas kredītiestādes tiesības atteikt kredītu, ja kredīta pieprasītājam izveidojies kāda cita agrāk saņemta kredīta atmaksas parāds un tā summa pārsniedz 142,29 eiro, savukārt kavējums pārsniedz 180 dienas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noteikumu grozījumu projekts piedāvā noteikt, ka uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Turklāt tiek precizēta maksimālā studējošā kredīta summa, ko Latvijas augstākās izglītības students var saņemt mēnesī. Turpmāk šī summa nepārsniegs 170,74 eiro.

Tāpat noteikumiem paredzēts pievienot punktu, kas nosaka, ka uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai profesionālās izglītības atbilstoši iegūtajai izglītībai strādā valsts vai pašvaldību institūcijās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.

Turklāt, ņemot vērā Latvijas stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam, kas paredz uzlabot pedagogu studiju kreditēšanas sistēmu, noteikumi tiek papildināti ar apakšpunktu, nosakot - ja kredīta ņēmējs ir pedagogs, par katru profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas kredīta ņēmējam dzēš 20% no kopējās kredīta summas. Ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas viņam dzēš daļu no šajā apakšpunktā noteiktās dzēšamās summas proporcionāli darba laikam.

Tāpat ar grozījumiem plānots noteikt, ka tiesības pretendēt uz studējošā kredīta dzēšanu rodas no bērna astotās dzīvības dienas.