Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījumi parāda, ka jauniešiem trūkst informācijas par intelektuālo īpašumu, turklāt pieejamā informācija tiek pasniegta konkrētajai vecuma grupai neefektīvā veidā. Savukārt valstis, kur intelektuālā īpašuma jautājumi tiek apskatīti jau sākumskolā, izceļas ar labākiem inovāciju un ekonomikas rādītājiem.

Nolūkā pilnveidot pedagogu un skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām Patentu valde (PV) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) ir izstrādājusi metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, kas š.g. 21. augustā tika atklāts izglītojošā seminārā “Aktualitātes ekonomikā 2018” Latvijas Bankā.

Paužot gandarījumu par kopīgas ieceres īstenošanu, PV direktors Sandris Laganovskis norāda: “Intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi pakāpeniski tiek iekļauti dažādu mācību priekšmetu saturā visur pasaulē, it īpaši – Eiropas Savienības valstīs, lai arī jaunie prāti būtu informēti par aizsardzības iespējām un gūtu labumu no tās. Izstrādātais metodiskais materiāls šobrīd ir vienīgais šāda veida izdevums Latvijā un viens no retajiem ES dalībvalstu vidū, kas starpdisciplināri un saturiski plaši apskata tādus rūpnieciskā īpašuma tematus, kā, piemēram, patenti, preču zīmes, dizainparaugi, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzība pret viltojumiem.”

Šobrīd Latvijas izglītības standartu saturā ir ietverti intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi – vairāk uzmanības veltot autortiesību un blakustiesību jomai. Savukārt jaunajā, kompetenču pieejā balstītajā standartu saturā, akcents tiks likts arī uz rūpniecisko īpašumu. VISC vadītājs Guntars Catlaks norāda: “Pēdējo gadu laikā ir notikušas krasas pārmaiņas – tagad lielāko vērtību nosaka nevis tas, ko mēs varam radīt ar savām rokām, bet gan radīt intelektuāli, tam turpmāk kļūstot par pielietojamu vērtību arī citiem. Intelektuālais īpašums, inovācija – tās ir tās lietas, ko mēs arī sagaidām no nākotnes skolēniem. Mēs esam centušies iekļaut šos jautājumus arī jaunajā izglītības saturā. Sagaidām, ka šis materiāls kalpos par labu pamatu pedagogiem, lai mācītu par intelektuālo īpašumu, tā lomu un vērtību mūsdienu sabiedrībā.”

Jau tagad skolēni rada jaunus inovatīvus risinājumus, uzlabojot mūsu dzīvi. Savukārt reti kurš jaunais uzņēmējs aizdomājas par sava intelektuālā darba savlaicīgu aizsardzību, kas turpmāk ļauj gūt ne tikai komerciālu, bet arī sabiedrisku labumu. Junior Achievement Latvja (JA Latvija) valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns norāda: “Izpratne par intelektuālā īpašuma vērtību līdz ar plašu digitālā satura pieejamību un inovāciju attīstību kļūst svarīgāka nekā jebkad. Skolu mācību saturā šie jautājumi bieži vien ir tikai teorija bez reāla pielietojuma. Savukārt Junior Achievement – Latvija mācību uzņēmumu programmās jaunieši paši rada un īsteno biznesa idejas, kas balstās uz tehnisko vai māksliniecisko jaunradi un kurām nepieciešama intelektuālā īpašuma aizsardzība. Viņiem Patentu valdes izstrādātais mācību materiāls par dažādām intelektuālā īpašuma formām un to aizsardzību kļūst īpaši vērtīgs.”

Lai iepazīstinātu skolotājus ar izstrādāto materiālu un tajā ietvertajiem tematiem, Patentu valdes pārstāvji jau nākamajā mēnesī dosies uz Latvijas reģionu skolām ar izglītojošiem semināriem. ”Patiesi ceram, ka “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” atklās un veidos nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas palīdzēs skolu audzēkņiem nākotnē attīstīt savu inovatīvo potenciālu un radīt risinājumus, tiem pārtopot par inovācijām, kas uzlabo mūsu dzīvi. Lai šis ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē ir vienlīdz aizraujošs kā skolēniem, tā arī skolotājiem,” novēl S.Laganovskis.

Par metodisko materiālu:

Metodiskā materiāla “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” mērķis ir tā pielietojamība mācību procesā 1.–12. klasei par intelektuālā īpašuma aizsardzības tematiem. Tā neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kas sniedz labāku temata izpratni un veicina uzdevumu izpildi. Materiālu ieteicams izmantot dažādu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmetu stundu saturā, piemēram, sociālajās zinībās, ekonomikā, politikā un tiesībās, matemātikā, vēsturē, kā arī klases stundās.

Materiāla saturs sekmē skolēna zināšanas, prasmes, attieksmi un izpratni par autoru, dizaineru, izgudrotāju, uzņēmēju tiesībām uz savu darbu un to nozīmīgumu ikdienas situācijās, kā arī aicina respektēt citu tiesības.

Metodiskais materiāls ir atrodams šeit >>>

Interaktīva animācija. Kas ir intelektuālais īpašums, preču zīme, patents un dizainparaugs?