Uzsākot darba gaitas, darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu. To jānoslēdz rakstveidā pirms darba uzsākšanas. Darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja. Darba līguma nosacījumus var mainīt, savstarpēji rakstiski vienojoties. Netici mutiskiem solījumiem! Krāpnieki ir izcili stāstnieki. Pirms līguma parakstīšanas pārliecinies, vai visa tajā norādītā informācija ir patiesa!
Sākot darbu, Tev var noteikt pārbaudes laiku, kas gan nevar būt garāks par trim mēnešiem (neskaitot slimības laiku), un arī tas ir jānorāda darba līgumā. Ja pārbaudes laiks darba līgumā minēts nav, tā nav. Ja veicamais darbs vai darba apstākļi neapmierina jau pārbaudes laikā, trīs dienas iepriekš rakstveidā darba līgumu var uzteikt.

Darba līgumā ir jānorāda:

  • darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese;
  • darba tiesisko attiecību sākuma datums;
  • darba tiesisko attiecību paredzamais ilgums (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);
  • darba vieta (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, jānorāda to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
  • darbinieka arods, amats, specialitāte (profesija) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgs nolīgtā darba raksturojums;
  • darba samaksas apmērs un izmaksas laiks;
  • nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks;
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;
  • darba līguma uzteikuma termiņš;
  • uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.

Savas nākotnes PRIEKŠNIEKS esi Tu! Lai izvairītos no krāpniecības darba vidē, saki ikvienam negodīgas rīcības aicinājumam: “#Atkrāpies!”

Jau otro gadu tiek īstenota valsts pārvaldes sociāli informatīvā kampaņa jeb pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies!, lai kopīgi cīnītos pret ēnu ekonomiku un citām negodprātīgām darbībām, kas ietekmē kopējo sabiedrības labklājību.  #Atkrāpies! ir vārds izsauksmes formā, kas simbolizē neļaušanos  un pretestību krāpniecībai. Tiek izmantots arī kā aicinājums: Ja neesi godprātīgs, atkrāpies!

Ieskaties www.atkrāpies.lv un uzzini vērtīgu informāciju, kā pasargāt sevi no krāpniecības! 

Reklāmraksts