Noteikumi nosaka vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju. Noteikumu grozījumi mazinās administratīvo slogu vispārējās izglītības iestādēm, jo tām nebūs nepieciešams saskaņojums ar IZM speciālās izglītības skolotāja dienasgrāmatai, metodiķa dienasgrāmatai, mūzikas skolotāja dienasgrāmatai, darba plānam un klases žurnālam.

Pieņemot grozījumus, skolas pašas noteiks formu, kādā nodrošināt saziņu ar vecākiem. Tās varēs izvēlēties vai nu ierastās dienasgrāmatas, vai pašvērtējuma kartes, vai arī izmantot tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus saziņai ar izglītojamo vecākiem. Tāpat precizētie noteikumi noteiks, ka izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu apstiprinās izglītības iestādes vadītājs.

Tiks precizēta arī informācija, kas norādāma izglītojamā personas lietā. Grozījumi tiks skatīti nākamajā valdības sēdē 1.jūlijā.