E-klases lietošanas noteikumi

Правила E-klase

E-class rules

1. Vispārīgi lietošanas noteikumi darbam ar E-klasi:

1.1. Izglītības portāla E-klase.lv, kā arī tā autorizētās vides lietotājiem pieejamās skolvadības sistēmas (turpmāk — E-klase) lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā  E-klases lietotāji lieto E-klasē pieejamo informāciju un pakalpojumus, kā arī nosaka E-klases lietošanas ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, un sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

1.2. E-klase patur tiesības izdarīt grozījumus E-klases lietošanas noteikumos. E-klases lietotājiem ir pienākums pirms darba uzsākšanas ar E-klasi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem un tos ievērot.

1.3. E-klases īpašnieks ir SIA „Izglītības sistēmas”, reģ. Nr. 40103493322.

2. Darba uzsākšana ar E-klasi:

2.1. E-klasei atļauts pieslēgties tikai, izmantojot mājas lapā www.e-klase.lv vai mājas lapas mobilajā versijā m.e-klase.lv pieejamo izskatu, kā arī SIA „Izglītības sistēmas” izstrādātās E-klases aplikācijas.

2.2. E-klasi aizliegts izmantot, lietojot programmatūru vai interneta pārlūku paplašinājumus, kas jebkādā veidā pārveido vai padara nepieejamu E-klases oriģinālo saturu.

3. Izmantojot  E-klasi, lietotājs apņemas ievērot šādus noteikumus:

3.1. Lietotājam, izmantojot E-klasi, atļauts lietot tikai savu paroli:

3.1.1. Izglītības iestāžu darbiniekiem – tikai savu, darbiniekam paredzēto paroli;

3.1.2. Skolēniem – tikai savu, skolēnam paredzēto paroli;

3.1.3. Vecākiem – tikai savu, tēvam, mātei vai citai atbildīgajai personai paredzēto paroli.

3.2. Vecākiem aizliegts izmainīt vai dzēst vienam otra patiesās e-pasta adreses un tālruņa numurus.

3.3. Lietotājam savs lietotāja vārds un parole jāuzglabā atbildīgi, citām personām nepieejamā veidā. Lietotājs apņemas nekavējoties nomainīt savu paroli, ja konstatējis vai tam rodas aizdomas, ka parole nonākusi citu personu rīcībā.

3.4. Lietotājs uzņemas atbildību par darbībām E-klasē, ja E-klases lietošana notikusi, izmantojot viņa paroli.

3.5. Aizliegts pieslēgties E-klasei ar jebkādā veidā iegūtiem citu personu lietotāja vārdiem un parolēm.

3.6. Aizliegts nodot savu lietotāja vārdu un paroli citām personām.

3.7. Izmantojot E-klasi, aizliegts izmantot necenzētus vārdus, godu un cieņu aizskarošus vārdus un izteicienus.

3.8. Aizliegts mēģināt iegūt citu personu paroles (noskatīties, nozagt vai iegūt tās, izmantojot jebkādu programmatūru vai aparatūru).

3.9. Aizliegts jebkādā veidā traucēt normālu E-klases darbību, tajā skaitā, bet neaprobežojoties: ar programmatūras un tehniskiem līdzekļiem ierobežot vai bloķēt E-klases pieejamību, izmainīt E-klases saturu, piekļūt lietotājiem neparedzētai informācijai u.c.

3.10. E-klase neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja izvietoto pārpublicēto informāciju.

4. Fizisko personu datu aizsardzība E-klases ietvaros

4.1. Fizisko personu datu aizsardzība E-klases ietvaros tiek nodrošināta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām (turpmāk tekstā – FPDAL) un uz FPDAL pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pamata.

4.2. Personas datu apstrādes pamatmērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu un pašvaldību ar likumiem noteikto pienākumu veikšanu (FPDAL 7.panta 3.punkts), sakarā ar ko pārziņa funkcijas FPDAL izpratnē īsteno attiecīgā izglītības iestāde vai pašvaldība. Šajā gadījumā personas datu operators ir SIA „Izglītības sistēmas”, reģ. Nr. 40103493322, juridiskā adrese: Maskavas iela 459, Rīga, LV-1063.

4.3. Gadījumos, kad personas datu apstrāde E-klases ietvaros notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu (FPDAL 7.panta 1.punkts), pārziņa funkcijas īsteno SIA „Izglītības sistēmas”, reģ. Nr. 40103493322, juridiskā adrese: Maskavas iela 459, Rīga, LV-1063. Ar datu subjekta piekrišanu jāsaprot ikviena nepārprotama autorizēta lietotāja darbība E-klasē, ar kuru lietotājs izsaka vēlmi un piekrišanu darbību veikšanai ar datu subjekta personas datiem, tajā skaitā: autorizēti pieslēgties citai interneta vietnei, izmantojot savus E-klases autorizācijas datus, saņemt datu subjekta izvēlēto informāciju no E-klases tiešsaistes režīmā vai ar SMS, vai e-pasta palīdzību, veikt apmaksu par E-klasē piedāvātajiem papildu pakalpojumiem.

5. Autortiesības

5.1. „E-klase” ir reģistrēta preču zīme. Preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības uz preču zīmi aizsargā likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Jebkādas darbības ar preču zīmi, kas ietilpst preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesību kompetencē, bez saskaņošanas ar SIA „Izglītības sistēmas”, reģ. Nr. 40103493322, ir aizliegtas.

5.2. E-klases grafiskais tēls ir autortiesību objekts. Jebkādas darbības ar E-klases grafisko tēlu, tā izmainīšana bez saskaņošanas ar SIA „Izglītības sistēmas” ir aizliegtas.

5.3. Pārpublicējot informāciju no E-klases, atsaukšanās uz E-klasi ir obligāta.

6. Atbildība

6.1. Ja E-klases lietotājs neievēro šos noteikumus, E-klase patur tiesības pielietot pret noteikumu pārkāpēju šādus līdzekļus: liegt attiecīgajam lietotajam iespēju piedalīties diskusijās un izvietot komentārus, dzēst portālā ievietotos lietotāja materiālus, nesaskaņojot šo darbību ar lietotāju, liegt piekļuvi pie E-klases. 

6.2. Lietotājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un uzņemas pilnu atbildību par savām darbībām E-klasē.

6.3. Lietotājs tiek brīdināts, ka patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai, automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju,  nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm, datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām ir kriminālsodāmas darbības un atbildība par šīm darbībām iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

6.4. Lietotājs tiek brīdināts, ka nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem ir administratīvi vai krimināli sodāmas darbības.

1. Общие условия при работе в системе E-klasе:

1.1. Настоящие правила пользования образовательным порталом E-klase.lv и доступной для пользователей авторизированной среды данного портала системы управления школами (далее в тексте - E-klase) устанавливают порядок, руководствуясь которым, пользователи системы E-klase используют доступную в системе информацию и услуги, а также устанавливают ограничения на использование системы E-klase и санкции за их несоблюдение, которые являются обязательными для всех пользователей.

1.2. E-klase оставляет за собой право вносить поправки в правила пользования системой E-klase. Пользователи E-klase перед началом работы в системе обязаны ознакомиться с настоящими правилами и обязуются их соблюдать.

1.3. Система E-klase является собственностью компании SIA „Izglītības sistēmas”, регистрационный № 40103493322.

2. Начало работы с E-klasе:

2.1. Подключение к системе E-klase разрешено только путем использования интерфейса, доступного на домашней странице (портале) www.e-klase.lv или её мобильной версии m.e-klase.lv а также в разработанной SIA “Izglītības sistēmas” аппликацией/приложением E-klase.

2.2. Систему E-klasе запрещено использовать посредством какого-либо программного обеспечения или плагинов интернет браузера, которые каким-либо образом изменяют или делают недоступным оригинальное содержание системы E-klase.

3. При использовании системы E-klasе, пользователь обязуется соблюдать следующие правила:

3.1. При использовании системы E-klasе, пользователю разрешено использовать только своей пароль:

3.1.1. Сотрудникам учебных заведений – только пароль предназначенный для сотрудника учебного заведения;

3.1.2. Ученикам – только личный пароль, предназначенный для ученика;

3.1.3. Родителям – только свой личный пароль, выданный отдельно для отца, матери или другого ответственного лица.

3.2. Родителям запрещено изменять или удалять адреса электронной почты и номера телефонов друг друга, которые размещены в системе.

3.3. Пользователю следует хранить свой логин и пароль со свей ответственностью и таким образом, чтобы тот был недоступен для других лиц. Пользователь обязуется незамедлительно изменить свой личный пароль, если он констатировал или имеются подозрения в том, что пароль стал известен другим лицам.

3.4. Пользователь несет полную ответственность любые действия в системе E-klasе, если при использовании системы E-klase был использован его личный пароль.

3.5. Запрещено использовать систему E-klase посредством любых логинов и паролей, принадлежащих другим лицам.

3.6. Запрещено передавать другим лицам свой личный логин и пароль.

3.7. При использовании системы E-klasе запрещено употреблять нецензурные слова, а также слова и выражения, затрагивающие честь и достоинство других лиц.

3.8. Запрещаются попытки получения паролей других лиц (подсматривание, кража или их получение посредством какого-либо программного обеспечения или устройства).

3.9. Запрещено каким-либо образом нарушать нормальную работоспособность системы E-klase, в том числе: с помощью средств программного обеспечения и любых технических средств ограничивать или блокировать доступность системы E-klase, изменять содержание системы E-klase, получать доступ к информации, которая не предназначена для пользователей и др.

3.10. Е-klase не несет никакой ответственности за информацию, которую пользователи опубликовали и разместили в системе.

 4.  Защита данных физических лиц в рамках системы E-klase

4.1. Защита данных физических лиц в рамках системы E-klase обеспечивается в соответствии с нормами Закона о защите данных физических лиц (далее в тексте – FPDAL) и на основании правил Кабинета Министров, изданных в соответствии с нормами FPDAL.

4.2. Основной целью обработки данных физических лиц в рамках системы E-klase является обеспечение исполнения учебными заведениями и органами самоуправления обязанностей, установленных соответствующими законами (пункт 3 статьи 7 FPDAL), в связи с чем функции Куратора в понятии FPDAL исполняет соответствующее учебное заведение или самоуправление. Функции Оператора в этом случае исполняет SIA „Izglītības sistēmas”, регистрационный №. 40103493322, юридический адрес: Maskavas iela 459, Rīga, LV-1063.

4.3. В тех случаях, когда обработка персональных данных в рамках системы E-klase выполняется с согласия субъекта данных (пункт 1 статьи 7 FPDAL), функцию Куратора осуществляет SIA „Izglītības sistēmas”, рег. № 40103493322, юридический адрес: Maskavas iela 459, Rīga, LV-1063. Под согласием субъекта данных подразумевается каждое недвусмысленное действие авторизованного пользователя в системе E-klase, которым пользователь выражает желание и согласие для выполнения операций с персональными данными субъекта, в том числе: авторизованное подключение к другой домашней странице в интернете, используя свои данные авторизации в системе E-klase, получение информации из системы Е-klase онлайн, с помощью SMS или электронной почты, произведение оплаты за предоставляемые дополнительные услуги системы E-klase.

5. Авторское право

5.1. "E-klase" является зарегистрированным товарным знаком. Исключительное право владельца на товарный знак охраняется законом "О товарных знаках и указаниях географического происхождения». Запрещается совершать любые действия, входящие в исключительную компетенцию прав владельца товарного знака без согласования с собственником товарного знака "E-klase” SIA "Izglītības sistēmas", рег. № 40103493322.

5.2. Графическое изображение системы E-klase является объектом авторского права. Любые действия с графическим изображением системы E-klase и его изменение без согласования с SIA "Izglītības sistēmas" запрещены.

5.3. При перепубликации информации из системы E-klase, ссылка на систему E-klase обязательна.

6. Ответственность

6.1. В случае несоблюдения пользователем настоящих правил, E-klase оставляет за собой право применить следующие меры в отношении нарушителя правил: запретить  пользователю возможность участия в дискуссиях и установить запрет на размещение комментариев, удалить из системы размещенные пользователем материалы, блокировать доступ пользователя к системе E-klase.

6.2 . Пользователь обязуется соблюдать требования нормативных актов Латвийской Республики и берет на себя полную ответственность за свои действия в системе E-klase.

6.3 Пользователь предупреждается, что несанкционированный доступ к автоматизированным системам обработки данных, нарушение работоспособности автоматизированной системы обработки данных и противозаконные действия с имеющийся в ней информацией, противозаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы системы автоматизированной обработки данных, приобретение, создание, изменение, хранение и распространение данных, программного обеспечения и устройств для противозаконных действий с конечным оборудованием электронных сетей связи являются уголовно наказуемыми деяниями и ответственность за их совершение наступает в соответствии с Уголовным законом ЛР.

6.4 Пользователь предупреждается, что любая незаконная деятельность с данными физических лиц является административно или уголовно наказуемым деянием.

1. General regulations for working with E-class:

1.1. The regulations for the use of the education portal E-klase.lv and also for the school management system (hereafter — E-class) available for the authorized environment users state the order in which the users of E-class operate with the available information and services and also state the limitations of use for E-class that are binding for all of its users and the penalties applied in case of disregard of these regulations.

1.2. E-class holds the rights to perform amendments to E-class regulations for use. E-class users are under obligation to get acquainted with these regulations of use before starting work on E-class and follow them.

1.3. The owner of E-class is Ltd. „Izglītības sistēmas”, reg. No. 40103493322.

2. Starting work on E-class:

2.1. Logging into E-class is allowed only by using the available appearance of the webpage www.e-klase.lv or of the mobile phone version of the webpage m.e-klase.lv or E-class applications developed by SIA "Izglītības sistēmas".

2.2. It is forbidden to operate E-class by using software or Internet browser extensions that in any way change the original content of E-class or makes it unavailable.

3. When using E-class, users undertake to follow these regulations:

3.1. Users, when operating E-class, are allowed to only use their password:

3.1.1. employees of education institutions – only their, to an employee provided password;

3.1.2. pupils – only their, to a pupil provided password;

3.1.3. parents – only their, to a father, mother or to another person responsible for the pupil provided password.

3.2. Parents are prohibited to change or erase each other’s actual e-mail addresses or phone numbers.

3.3. Users have to keep their username and password responsibly, out of reach of other persons. The user undertakes to immediately change their password if found or suspecting that the password has come to reach by other persons.

3.4. The user is responsible for activities performed in E-class if using of E-class has happened with their password.

3.5. It is forbidden to log into E-class with other person’s usernames or passwords obtained in any way.

3.6. It is forbidden to pass on their username and password to other persons.

3.7. When using E-class it is forbidden to use strong language, words and expression offensive to reputation and dignity.

3.8. It is forbidden to try to obtain other person’s passwords (to view stealthily, steal or obtain these by using any software or equipment).

3.9. It is forbidden to disturb the usual operation of E-class in any way, including, but not limited to: with software and technical means to limit or block accessibility to E-class, change the content of E-class, to access information that is not available for users etc.

3.10. E-class does not take responsibility for information republished by users.

4. Natural person data protection on E-class

4.1. Natural person data protection on E-class is ensured according to the Personal Data Protection Law (further – PDPL) and Cabinet Regulations issued based on PDPL.

4.2. Main purpose of personal data processing is to ensure educational institutions and local governments with the performance of their duties as specified by law (Section 7 Point 3 of PDPL), according to this the functions of the system administrator in the sense of PDPL are performed by educational institutions and local governments. In this case the personal data processor is Ltd. „Izglītības sistēmas”, reg. No. 40103493322, legal address: Maskavas street 459, Riga, LV-1063.

4.3. In case when personal data processing on E-class happens with the consent of a data subject (Section 7 Point 1 of PDPL), the functions of the system administrator are performed by Ltd. „Izglītības sistēmas”, reg. No. 40103493322, legal address: Maskavas street 459, Riga, LV-1063. The consent of a data subject is understood as any obvious activity by authorized user in E-class with which the user expresses the wish and consent for the performing of activities with the personal data of data subject, including: authorized connecting to other websites by using their E-class authorization data, receiving information selected by data subject from E-class online, with the help of SMS or e-mail, make a payment for the additional services provided by E-class.

5. Copyrights

5.1. „E-class” is a registered trade mark. The exclusive rights of the trade mark owner to the trade mark are protected by the law – „Law on Trade Marks and Indications of Geographical Origin”. Any activities with the trade mark that are included in the competence of the exclusive rights of the trademark owner without reconciliation with Ltd. „Izglītības sistēmas”, reg. No. 40103493322 are prohibited.

5.2. The graphical image of E-class is subject to copyrights. Any activities with the graphical image of E-class and its modification without reconciliation with Ltd. „Izglītības sistēmas” are prohibited.

5.3. When republishing information from E-class, referring to E-class is obligatory.

6. Responsibility

6.1. If the user of E-class does not follow these regulations, E-class reserves the rights to apply to the infringer of regulations such means: forbid to the corresponding user the possibility of participating in discussions and entering comments, erasing user materials entered in the portal without reconciliation with the user about this activity, deny access to E-class. 

6.2. The user undertakes to follow legislative and regulatory requirements of the Republic of Latvia and take full responsibility for their activities in E-class.

6.3. The user is warned that unwarranted access to the automatic data processing system, disturbing the operation of the automatic data processing system and illegal actions with the information included in this system, illegal actions with resource influence devices of this system, obtaining, producing, modification, storing and distribution of data, software and equipment for illegal activities with electronic connection network end devices is criminally punishable activities and the responsibility for these actions sets in accordance with the Criminal Law of the Republic of Latvia.

6.4. The user is warned that illegal activities with natural person data are activities that are subject to convictions in civil or criminal matter.


 

Twitter sadaļa

@eklase @AgitaMace @BerzinaAiga @mmmaruta Atvainojamies, ja radies iespaids par konkrētiem termiņiem. Iecere ir, bet aktīvs… https://t.co/Izb5Vu7MH8
@eklase @mmmaruta Labdien! E-klases aplikācija šobrīd pieejama tikai vecākiem un skolēniem. Pārliecinieties, ka izmantojiet… https://t.co/JiJRNFNuEQ
@eklase Mazākajā skolā Latvijā šogad mācās astoņi bērni, lielākajā - 1610 https://t.co/0Dc1xnLlU1 via @eklase
@eklase @LaurisMorics Labdien! Ģimenes komplekta lietotājiem sadaļā “Uzstādījumi” -> “Lietotāju dati” ir iespēja atslēgt reklāmu rādīšanu.
@eklase Kāpēc Latvijas izglītības sistēmai jāvirzās uz izcilību? https://t.co/Mi5kPJjAcp via @eklase
@eklase 4/4 vērtēšanas metode – risinājums skolotāja darba apjoma samazināšanai https://t.co/se0PTqS3YB via @eklase
@eklase Somijas izglītība nav brīnums, bet mērķtiecīga un sistemātiska darba rezultāts https://t.co/dDzWUIrN0u via @eklase
@eklase Sveicam Zinību dienā! Vēlam panākumus un enerģiju jaunajā mācību gadā! https://t.co/fM7HNhdmTj
@eklase Prezidents: Šodienas mainīgajā pasaulē skolotājiem ir jāmāk ieinteresēt un aizraut skolēnus https://t.co/Wwv6RpvoeD via @eklase
@eklase Vāc parakstus, lai saglabātu skolas gaitu sākšanu no septiņu gadu vecuma https://t.co/kNt12STpm8 via @eklase
@eklase Septembrī skolas gaitas sāks 18 744 pirmklasnieki https://t.co/1uLXnrlgJN via @eklase
@eklase Latvietim bronzas medaļa Vispasaules informātikas olimpiādē https://t.co/MTsvl8pbtF via @eklase
@eklase Lielo skolu reitinga augšgalā arī šogad valsts ģimnāzijas https://t.co/cyyrd7IGI1 via @eklase
@eklase IZM plāno atteikties no speciālajām un vakarskolām https://t.co/lJ8GLKiKcr via @eklase
@eklase IZM virza priekšlikumu par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma https://t.co/16RhPXkOXr via @eklase