PieslēgšanāsПодключениеConnecting

Kā reģistrēties E-klasē?

Kак регистрироваться в E-klasе?

How to register for E-klase?


 

Vecākus E-klasē reģistrē klases audzinātājs. Līdz ko vecāka mobilā telefona numurs tiek ievadīts E-klasē, uz to atnāk vecāka parole.

Родителей в E-klasе регистрирует классный руководитель. Как только номер мобильного телефона будет введен в E-klasе, на телефон придет родительский пароль.

How to register for E-klase?

Parents are registered in E-klase by teachers. Once the teacher has registered your phone number in E-klase you will receive a password on your mobile phone.

Kā pieslēgties E-klasei?

Как подключиться к E-klase?

How to log in E-klase?


 

Dodieties uz portālu www.e-klase.lv – labajā pusē ievadiet lietotājvārdu (skolēna personas kodu) un paroli. Spied pogu Pieslēgties.

К E-klasе можно подключиться на портале www.e-klase.lv  - справа введите имя пользователя (персональный код ученика) и пароль. Нажмите «Подключиться».

Open the webpage www.e-klase.lv. On the right side of the page write in your username (student's personal code) and password. Press the button Pieslēgties.

Kas jāraksta vārda „Lietotājvārds” vietā?

Что писать вместо слова «Пользователь»?

What is my username?


 

Lietotājvārds ir skolēna personas kods (formāts: xxxxxx-xxxxx) vai vārds, kuru kā lietotājvārdu vecāks ierakstījis savā E-klases profila sadaļā Mani dati.

Ja lietotājvārds ir aizmirsts, tā vietā vienmēr var rakstīt skolēna personas kodu.

Названием пользователя является персональный код ученика или слово, которое родитель указал как имя пользователя в разделе «Мои данные» профиля E-klase.

 

Если забыли имя пользователя, то всегда можно писать персональный код ученика. 

 

The username is the students personal code (format: xxxxxx-xxxxx) or an alternative username that the user has created. 

If the user has forgotten the alternative username he or she created, student’s personal code is always active.

ParolesПарольPasswords

Ko darīt, ja nav paroles?

Что делать, если нет пароля?

What to do if I don't have a password?


 

Vecākus E-klasē reģistrē klases audzinātājs. Sazinieties ar audzinātāju un palūdziet, lai ievada Jūsu tālruņa numuru E-klasē. Līdz ko vecāka mobilā telefona numurs tiks ievadīts E-klasē, uz to atnāks vecāka parole.

Родителей в E-klasе регистрирует классный руководитель. Свяжитесь с классным руководителем и попросите, чтобы ввели Ваш номер телефона в E-klasе. Как только номер мобильного телефона будет введен в E-klasе, на телефон придет родительский пароль.

Parents are registered in E-klase by the teacher. Ask your teacher to register your phone number in E-klase. Once the phone number is registered, a password is sent to the number.

Ko darīt, ja parole nestrādā?

Что делать, если пароль не подходит?

What to do if your password is not working?


 

Ja parole nestrādā, jāpārbauda, vai, to rakstot:

 • tiek lietoti īstie simboli, piemēram, paroles simbola „_” vietā netiek rakstīts „-”;
 • datora klaviatūra nav pārslēgta uz alfabētu svešvalodā;
 • datora klaviatūrai nav ieslēgti lielie burti (Caps Lock).

Если пароль не работает, проверьте, правильно ли:

 • используются корректные символы, например, вместо символа «_»;
 • употребляете символ «-»;
 • клавиатура переключена на иностранный алфавит;

на клавиатуре не включено написание большими буквами (Caps Lock).

If the password is not working check:
 

 • if you are using the right characters, for example, instead of ‘’_’’ you are using ‘’-‘’;
 • if the keyboard is not switched to other language settings;
 • if ‘’Caps Lock’’ is not turned on;

Ko darīt, ja aizmirsta parole?

Что делать, если Ты забыл пароль?

What to do if the password is forgotten?


 

Ja ir aizmirsta parole, nepieciešams nosūtīt SMS ar tekstu: ek xxxxxx-xxxxx uz numuru 120 (xxxxxx-xxxxx vietā jāraksta skolēna personas kods).

Svarīgi! Mobilā telefona numuram, no kura tiek sūtīta SMS, jābūt reģistrētam E-klasē. Pirms SMS sūtīšanas, jāpārliecinās, ka mobilā telefona numuram nav liegtas maksas īsziņas.

SMS izmaksās tikai vienu centu (maksa mobilā telefona operatoram par SMS nosūtīšanu). 10 minūšu laikā tiks nosūtīta SMS ar jauno paroli.

 

Ja parole nepienāca:

• nosūtītās SMS teksts neatbilst formātam vai nosūtīts uz nepareizu numuru. Nepieciešams pārbaudīt datus un mēģināt vēlreiz;

• mobilā telefona kartes kontā nav 0.01 EUR (maksa mobilā telefona operatoram par SMS nosūtīšanu). Nepieciešams papildināt konta līdzekļus;

• mobilā telefona kartes kontam liegta maksas īsziņu saņemšana. Nepieciešams sazināties ar savu operatoru (Tele2, LMT, Bite).

Ja saņemta īsziņa ar tekstu: Vecākam nav reģistrēts tāds telefona numurs, nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju, lai mobilā telefona numurs E-klasē tiktu izlabots.

Ja saņemta īsziņa ar tekstu: E-klasē nav tāda personas koda, nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju, lai personas kods E-klasē tiktu izlabots.

Если забыл пароль, высылай сообщение (SMS) с текстом: ek xxxxxx-xxxxx на номер 120 (вместо xxxxxx-xxx

Если забыли пароль, вышлите СМС с текстом: ek xxxxxx-xxxxx на номер 120 (вместо xxxxxx-xxxxx необходимо указать персональный код ученика).

 

Важно! Номер мобильного телефона, с которого отправляется СМС должен быть регистрирован в E-klasе. Перед отправкой СМС необходимо удостовериться, что телефон не блокирован на отправку платных сообщений.

 

Стоимость СМС составляет 1 цент (оплата оператору мобильной связи за отправку СМС). В течении 10 минут должна поступить СМС с новым паролем.

 

 Если пароль не пришел:

 

 • отправленный текст СМС сообщения не соответствует формату или сообщение отправлено на неправильный номер. Необходимо проверить данные и пробовать повторно;
 •  на счете нет 0,01 EUR (оплата оператору мобильной связи за отправку СМС). Необходимо пополнить кредит;
 • телефон блокирован на отправку платных сообщений. Необходимо связаться со своим оператором (Tele2, LMT, Bite).

 

Если получено сообщение с текстом: «На родителя не регистрирован такой номер телефона», необходимо связаться с классным руководителем и исправить номер телефона в E-klasе.

 

Если получено сообщение с текстом: «В E-klasе нет такого персонального кода», необходимо связаться с классным руководителем и исправить персональный код ученика в E-klasе.

xx следует указать персональный код Твоего ребенка (!!!)).

Запомни, что номер телефона, с которого Ты будешь высылать сообщение (SMS), должен быть зарегистрирован в системе E-klasе. Проверь, не стоит ли блокировка номера на получение и отсылку платных сообщений.

Сообщение Тебе будет стоить только один цент (Ls 0.01). В течении 10 минут Тебе придет сообщение с новым паролем.

Если сообщение с новой паролью не пришло:

 • Текст отправленного сообщения несоответствует правильному формату или же сообщение отправлено на неправильный номер. Проверь информацию и повтори запрос!
 • На карте мобильного телефона нет средств (нет суммы в размере 0.01 EUR (Ls 0.01)) – пополни кредит карты!
 • На Твоем номере телефона установлена блокировка получения и отсылки платных сообщений.  Свяжись со своим оператором связи (Tele2, LMT, Bite)!

Если получишь соообщение с текстом: „На ученика не зарегистрирован данный номер телефона”, свяжись со учителем Твоего ребенка, чтобы он исправил Твой номер телефона в системе.

Если получишь соообщение с текстом: „В системе E-klasе отсутствует такой персональный код”, свяжись со учителем Твоего ребенка, чтобы он исправил персональный код ученика в системе.

If you have forgotten your password, write a text message: ek xxxxxx-xxxxx to the phone number 120 (in place of xxxxxx-xxxxx write the students personal code).

Important! The phone number used to send the message has to be registered in E-klase. Make sure that the higher charge messages are not banned for the phone number used to send the message from.

The message will cost you 1 cent. In 10 minutes time you will receive a message with a new password.

 If you did not receive a password:
 

 • the text message was not valid or was sent to a wrong phone number. Check the data and try again;

 

 • You do not have 0.01 EUR on your mobile account;
 • You cannot receive higher charge text messages (Contact your mobile phone operator).
   

If you receive a message with a text Skolēnam nav reģistrēts tāds telefona numurs, contact your teacher to correct your registered number.  

If you receive a message with a text E-klasē nav tāda personas koda, contact your teacher to correct your personal code.

Vai skolēniem un viņu vecākiem ir atšķirīgas paroles?

Разные ли у учеников и родителей пароли?

Do parents and students have different passwords?


 

Skolēniem un viņu vecākiem ir atšķirīgas paroles! Katram lietotājam noteikti ir jāizmanto tikai sava parole, jo skolēnu un viņu vecāku profilos ir atšķirīgas funkcijas, kā arī privātais E-klases pasts, kas satur to informāciju, kas domāta tikai skolēniem vai tikai vecākiem.

У учеников и родителей разные пароли! Каждый пользователь должен использовать только свой пароль, так как профиль ученика и родителей отличается функционально, а также личная почта E-klase, содержит информацию, предназначенную для ученика или же только для родителей.  

Students and their parents have different passwords! Every user must use only his password, because parent and student profiles have different functions and every user of E-klase has his own private mail that contains individual information meant just for the specific user.

Kā var zināt, vai vecāks lieto viņam paredzēto paroli?

Как знать, используют ли родители им предназначенные пароли?

How to know if the right password is being used?


 

Kad vecāks ir saņēmis īsziņu ar paroli, jāpārbauda, kas tajā ir norādīts – skolēna parole, mammas parole vai tēta parole.

Kad vecāks ir pieslēdzies E-klasei, profila informācijā ir norādīts Sveicināti, E-klasē! Lietotājs: tētis, mamma vai skolēns.

Ja uz vecāka mobilā telefona numuru ir nosūtīta skolēna parole, nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju, lai mobilā telefona numurs tiktu izlabots.

Когда родители получают сообщение с паролем, необходимо проверить, что указано – пароль ученика, пароль матери или пароль отца.

 

Когда родители подключились к E-klase, в информации профиля указано «Добро пожаловать в E-klase! Пользователь: папа, мама или ученик».

 

Если на номер родителей отправлен пароль ученика, необходимо связаться с классным руководителем и исправить номер телефона.

When you receive a message with a password check if it says that you have received a student’s, mother’s or father’s password.

When you are logged in E-klase at your profile information there is a text Sveicināti, E-klasē! Lietotājs: tētis, mamma or skolēns.If you have received a password for the student contact the teacher to correct the mistake.

Ko darīt, ja skolēns sācis mācīties citā klasē tajā pašā skolā?

Что делать, если ученик начал учиться в другом классе в той же школе?

What to do if the student has changed class in the same school?


 

Datus par to, ka skolēns mācās citā klasē, nekur nav nepieciešams norādīt. Šī informācija mainīsies automātiski. 

Нет необходимости указывать информацию о том, что ученик учится в другом классе. Эта информация будет изменяться автоматически.

It is not necessary to mention this information anywhere, it will change automatically.

Ko darīt, ja skolēns sācis mācīties citā skolā?

Что делать, если ученик начал учиться в другой школе?

What should be done if student has changed school?


 

Katrā skolā ir sava, atšķirīga parole. Ja skolēns sācis mācīties citā skolā un šī skola lieto E-klasi, nepieciešams sazināties ar jaunās skolas klases audzinātāju un palūgt, lai ievada Jūsu mobilā telefona numuru E-klasē. Līdz ko klases audzinātājs E-klasē reģistrēs vecāka mobilā telefona numuru, uz to atnāks vecāka jaunā parole. Lietotājvārds paliks nemainīgs - skolēna personas kods.

У каждой школы имеется свой пароль. Если ученик начал учиться в другой школе и эта школа использует E-klasе, необходимо связаться с новым классным руководителем и попросить, чтобы ввели Ваш номер телефона в E-klasе. Как только номер мобильного телефона родителя будет введен в E-klasе, на телефон придет новый родительский пароль. Пользователь останется неизменным – персональный код ученика.

There is a different password for every school. If a student has changed school and this school is a user of E-klase, it is necessary to contact the new schools teacher. The teacher will register your mobile phone number and send you the new password. Your username will stay the same – student’s personal code. 

Ko nozīmē “Mainīt lietotājvārdu”?

Что означает «Поменять имя пользователя»?

What does "Change the user name" mean?


 

Lai pieslēgtos E-klasei, lietotājvārda vietā ierakstiet skolēna personas kodu. Ja vecāks vēlas, viņš var izveidot sev tīkamu lietotājvārdu, ko vieglāk atcerēties un ērtāk lietot. Ja vecāks izveidos lietotājvārdu, viņš E-klasei varēs pieslēgties gan ar šo savu izvēlēto lietotājvārdu, gan ar skolēna personas kodu. Lietotājvārdu var izveidot, pieslēdzoties E-klasei un spiežot pogu mainīt, kas ir blakus jau esošajam lietotājvārdam.

Чтобы подключиться к E-klase, вместо названия пользователя введите персональный код ученика. При желании родители могут создать себе имя пользователя, которое легче запомнить и будет удобнее в использовании. К E-klase он сможет подключиться как с новым именем пользователя, но и также, используя персональный код ученика. Имя пользователя можно создать после подключении к E-klase при нажатии клавиши «Менять», которая находится рядом с уже существующим именем пользователя.

You can log in E-klase using the students personal code as a username. You can also create your own username, that would be easier for you to remember and use, for example ‘’parent’’. If you create a username you can still access E-klase using the students personal code. 

ApvienošanaOбъединениеMerging

Kā vecāks var pievienot visus bērnus savam E-klases profilam?

Как родители могут объединить всех детей в один свой профиль E-klase?

How can a parent merge all of his children to his E-klase profile?


 

 Dariet tā:
 

 • pieslēdzieties E-klasei;
 • dodieties uz sadaļu Pievienot skolēnu un tur ievadiet otra bērna personas kodu un vecāka paroli, ar kuru var pieslēgties otra bērna E-klasei;
 • katru nākamo bērnu pievienojiet tādā pašā veidā.
   

Ja Jums ir vairāk par 3 bērniem, sadaļā Pievienot skolēnu aizpildiet iesniegumu un sūtiet to uz E-klasi – atļauto bērnu skaits tiks palielināts. 


Ja vecāks nezina savu vecāka paroli, ar kuru var pieslēgties otra bērna E-klasei, sekojiet norādījumiem sadaļā Ko darīt, ja aizmirsta parole? vai Ko darīt, ja nav paroles?

Bērnus var pievienot arī tad, ja viņi mācās dažādās skolās. Katram bērnam var pievienot visas viņa mācību iestādes, piemēram, skolu un mūzikas skolu. Pēc  visu bērnu pievienošanas nepieciešams pieslēgties E-klasei ar viena sava bērna personas kodu un vecāka paroli, ar kuru var pieslēgties šī bērna E-klasei. Pārslēgties uz cita bērna E-klasi būs iespējams ekrāna augšējā rindā.

Vecāki varēs redzēt visus savus bērnus un visas viņu mācību iestādes, bet bērni varēs redzēt tikai katrs pats savas sekmes savās mācību iestādēs. Bērni nevarēs redzēt māsu vai brāļu sekmes.


Ja vecāks ir nolēmis apmaksāt Ģimenes komplektu, tas jāiegādājas tikai vienu reizi. To varēs lietot visi ģimenes locekļi.

Поступайте так:

 • Подключитесь к E-klase;
 • В подразделе «Добавить ученика» введите персональный код второго ученика и пароль доступа, с которой можно подключиться к E-klase;
 • Добавление всех последующих детей в E-klasе производится таким же образом.

Если у Вас больше чем 3-е детей, в подразделе «Добавить ученика» заполните анкету и отправьте в E-klase – будет открыт доступ введения необходимого количества детей.

Если родители не знают свои родительские пароли, с которыми подключиться к E-klase, следуйте указаниям «Что делать, если забыли пароль?» или «Что делать, если нет пароля.

Детей можно добавить и тогда, если они учатся в разных школах. Каждому ребенку можно присоединить все учебные заведения, в которых он числиться, например, общеобразовательную школу и музыкальную школу. После присоединения всех детей к E-klase, необходимо подключиться к E-klase с персональным кодом и родительским паролем одного из детей. Переход на профиль E-klase другого ребенка будет возможен на верхней строке экрана.

У родителей будет возможность видеть всех своих детей и все учебные заведения, но при этом детям будут доступны только свои оценки в своих учебных заведениях.

Если родитель решил произвести оплату за Семейный комплект, его необходимо приобрести только 1 раз. Семейным комплектом смогут пользоваться все члены семьи.

Do the following:

 

• log in E-klase;

• go to the section Pievienot skolēnu and fill in the other child's personal identity number and parent's password with which you can connect to the other child's E-klase;

• add each additional child in the same way.

 

If you have more than 3 children, in the section Pievienot skolēnu fill in the application and send it to the E-klase - the allowed number of children will be increased.

 

If the parent does not know his password with which he can connect to the other child's E-klase, follow the instructions in section What to do if I have forgotten the password? or What to do if I don’t have a password?

 

 

Children may also be added if they are studying in different schools. All of the child’s educational institutions can be added as well, such as sport schools and music schools. After all children have been combined and added you can connect to  E-klase with one of your child's personal identity number and parent's password with which you can connect to the child's E-klase. You will be able to switch to another child's E-klase at the top of the screen.

 

Parents will be able to see all their children and all their schools, while children will be able to see only their educational institutions. Children will not be able to see the sisters or brothers profiles or grades.

 

If the parent has decided to purchase the Family set it has to be purchased only once. It can be used by all the family members.

Iespējas E-klasēВозможности в E-klasePossibilities in E-klase

Vai E-klase ir bez maksas?

Является ли E-klasе бесплатной?

Is the use of E-klase free of charge?


 

E-klases lietošana ir bez maksas.

Ja vecāks vēlas ērtāk sekot līdzi mācību procesam, viņš var iegādāties Ģimenes komplektu. Vairāk informācijas sadaļā - Kas ir Ģimenes komplekts?

Использование E-klase бесплатна.

При покупке Семейного комплекта, у родителей есть возможность удобнее следить за учебным процессом. Более детальная информация – Что такое Семейный комплект?

The use of E-klase is free of charge.

If the parents want to follow and enhance the students learning process more conveniently, the user can purchase the E-klase Family set.

Both the parents and the students are able to purchase the Family set.

More information can be found in the section – What is the Family set?

Kas ir Ģimenes komplekts?

Что такое Семейный комплект?

What is The Family set?


 

Ģimenes komplekts sniedz detalizētu informāciju par skolēna mācību sasniegumiem un ļauj ērtāk sekot līdzi mācību procesam.


Ģimenes komplekta priekšrocības:

 • vienu Ģimenes komplektu kopīgi var lietot visa ģimene;
 • vecāka profilam var pievienot visus ģimenes skolniekus;
 • visus skolēna vērtējumus pa priekšmetiem un detalizētus pārbaudes darbu pārskatus var apskatīt sadaļā Žurnāls;
 • skolēna vidējās atzīmes vietu savas un paralēlklašu rangā var apskatīt sadaļā Sekmju reitingi;
 • nedēļas mācību priekšmetu un mājasdarbu tēmas var apskatīt sadaļā Dienasgrāmata;
 • ievadīt atskaites par kavējumiem un apskatīt sekmju izrakstu var sadaļās Kavējumi un Sekmju izraksti;
 • saņemt notifikācijas ar SMS (maksa mobilā telefona operatoram par SMS nosūtīšanu 0,01 EUR) vai uz e-pastu, lai uzzinātu jaunumus par skolēna sekmēm, kavējumiem.  

Семейный комплект предоставляет детальную информацию об учебных достижениях и возможность удобнее следить за учебным процессом.

Преимущества Семейного комплекта:

 • Семейным комплектом может пользоваться вся семья;
 • К родительскому профилю можно присоединить всех членов семьи;
 • В разделе «Журнал» можно видеть все оценки ученика и детальные отчеты всех проверочных работ;
 • В разделе «Рейтинг успеваемости» можно увидеть место в ранге по средней оценке ученика в своем и параллельном классах;
 • В разделе «Дневник» найдете темы и домашние задания учебных предметов за неделю;
 • В разделах «Пропуски» и «Выписки успеваемости» можно видеть отчеты по пропускам и посмотреть выписку успеваемости;
 • Чтобы узнать новости об успеваемости и пропусках ученика, можно получать уведомления в виде СМС или на электронную почту.

The Family set provides detailed information on student's learning progress and makes it easier to keep up with the learning process.

 

The Family set advantages:

 

• one Family set can be used by the whole family;

• all student evaluations by subjects and detailed test reports can be viewed in the section Žurnāls;

• student’s average grades and the class ranking can be viewed in the section Sekmju reitingi;

• weekly homework assignments and lesson topics can be viewed in the section Dienasgrāmata;

• view reports on absence and create and view transcripts in the sections Kavējumi and Sekmju izraksti;

• Receive notification via SMS or e-mail to find out news about the student's grades and absence.

Cik maksā Ģimenes komplekts?

Cколько стоит Семейный комплект?

How much does The Family set cost?


 

Ģimenes komplekts maksā 2.99 EUR mēnesī.

Iegādājoties Ģimenes komplektu līdz mācību gada beigām, jāmaksā tikai 12.89 EUR. 


Ja Ģimenes komplekts iegādāts līdz mācību gada beigām, tā lietošanas termiņš beidzas 31.maijā, bet E-klase dāvina Ģimenes komplektu līdz 31. jūlijam, ja nu nepieciešams to izmantot arī vēlāk.

Стоимость Семейного комплекта составляет 2.99 EUR в месяц.

При покупке Семейного комплекта до конца учебного года его стоимость составляет 12.89 EUR. 


Если Семейный комплект приобретен до конца учебного года, срок использования заканчивается 31. мая, но E-klase дарит его использование до 31. июля.

The Family set costs 2.99 EUR per month.

Purchasing Family set till the end of the school year, costs only 12.89 EUR.

 

If the Family set has been purchased till the end of the school year, its use will expire on May 31st, but E-klase gifts the Family set till 31st of July, if there is a need to use it later.

Kā apmaksāt Ģimenes komplektu?

Как оплатить Семейный комплект?

How to purchase the Family set?


 

Lai apmaksātu Ģimenes komplektu, nepieciešams pieslēgties E-klasei un doties uz sadaļu Uzstādījumi – Apmaksāt Ģimenes komplektu, kur Ģimenes komplekta iegādi iespējams veikt ar internetbankas starpniecību, karti vai SMS.   

Для оплаты Семейного комплекта, необходимо подключиться к E-klase, раздел «Оплатить Семейный комплект». Оплата возможна, используя интернет-банк, банковскую карту или посредством СМС.

To pay for the Family set you need to login to E-klase and go to the section - Pay for Family set where the purchase can be made by using the Internet bank, card, or SMS.

Kādas iespējas E-klase lietotājiem piedāvā bez maksas?

Какие возможности пользователям E-klase предоставлены бесплатно?

What are the options available free of charge?


 

Bezmaksas iespējas E-klasē:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāju ziņojumus - uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājasdarbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • sazināties ar skolotājiem un citiem vecākiem. 

Бесплатные возможности в E-klasе:

 • просматривать оценки по всем предметам;
 • просматривать сообщения учителей – о поведении, заметки, напоминания;
 • следить за расписанием уроков;
 • видеть домашние задания;
 • следить за темами уроков;
 • возможность связаться с учителями и другими родителями. 

Options free of charge:

 • follow your grades in all subjects;
 • follow teachers notices – on behavior, notes, memos;
 • follow your time table;
 • follow your homework;
 • follow the topics of lessons;
 • communicate with teachers.

Datu izmaiņasИзменения данныхData changes

Ko darīt, ja E-klasē ir nepareizi dati par vecākiem vai viņu bērniem?

Что делать, если в E-klasе указаны неправильные данные о родителях или их детях?

What to do if the data about me or my parents in E-klase is wrong?


 

Ja E-klasē ir nepareizi dati par vecākiem vai viņu bērniem, nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju un palūgt, lai veic nepieciešamos labojumus. 

Если в E-klasе указаны неправильные данные о родителях или их детях, необходимо связаться с классным руководителем и попросить, чтобы он сделал необходимые изменения. 

If the data about either parent or student in E-klase is wrong, you should contact your teacher and ask to correct data in in E-klase.

DrošībaБезопасностьSecurity

Vai sarakste E-klases pastā ir konfidenciāla?

Конфиденциальна ли переписка в почтовой E-klase?

Is the correspondence in E-class mail confidential?


 

Sarakste E-klases pastā ir konfidenciāla, tādēļ E-klases paroli nedrīkst uzticēt citai personai (arī bērnam). Beidzot darbu E-klasē, vienmēr nospiediet pogu Beigt darbu.

 

E-klase brīdina, ka svešas paroles lietošana var novest līdz kriminālprocesa uzsākšanai.  

Переписка в почтовой Е-klase конфиденциальна, поэтому пароли Е-klase нельзя передавать другим персонам (даже детям). По окончанию работы в E-klasе, всегда нажимайте кнопку «Завершить работу».

 

E-klase предупреждает, что использования чужих паролей может привести к возбуждению уголовного дела.

Correspondence in E-klase mail is confidential, so the E-klase password should not be entrusted to another person (including parents). When finishing work in E-klase, always press the button Beigt darbu.

 

E-klase warns that the use of another person’s password may lead to the opening of criminal proceeding.

Vai E-klasē personu dati ir drošībā?

Находятся ли данные E-klasе в безопасности?

Is the personal data safe in E-klase?


 

Datu drošība ir E-klases prioritāte. E-klase darbojas atbilstoši personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. E-klases dati tiek glabāti pasaules līmeņa drošības standartiem atbilstošā un vienā no modernākajiem datu centriem Ziemeļeiropā.  

Защита данных является приоритетом E-klase. E-klase действует в соответствии с законодательством о личной защите данных. Данные E-klase хранятся в соответствии с мировыми стандартами безопасности в одном из самых современных центров обработки данных в Северной Европе.

Data security is a priority for E-klase. E-klase acts in accordance with personal data protection legislations. E-klase data is stored one of the most modern data centers in Northern Europe.

ReklāmaPекламаAdvertisement

Kāpēc E-klasē ir reklāmas?

Почему в E-klase присутствуют рекламы?

Why are there advertisements in E-klase?


 

E-klase netiek finansiāli atbalstīta no valsts vai Eiropas Savienības, tāpēc ir nepieciešami līdzekļi, lai to uzturētu. Ģimenes komplekta lietotāji maksā par savu ģimeni un var aizvērt reklāmas banerus, ja tos nevēlas redzēt izglītības sistēmā, savukārt par pārējiem lietotājiem maksā reklāmdevēji. 

E-klase не получает финансирование ни от государства, ни от Евросоюза. Пользователи Семейного комплекта платят за свою семью и имеют возможность закрывать рекламные банеры, если их не желают видеть в E-klasе, однако других пользователей оплачивают рекламодатели. 

E-klase is not financially supported by the state or the European Union, so funds are necessary for maintenance and development of E-klase. Family set users pay for their own family and can close the advertising banners if they choose so, while the other users are paid for by the advertisers.

PalīdzībaПомогитеHelp

Ko darīt, ja nepieciešams padoms?

Что делать, если нужен совет?

What to do when in need of advice?


 

Ja jautājums ir par mācību darba organizāciju (atzīmēm, kavējumiem, stundām u.c.), jāsūta vēstule klases audzinātājam E-klases pastā.

Ja jautājums ir par E-klases darbību, jāpieslēdzas E-klasei un jāspiež uz saites Jautājumi tehniskā atbalsta dienestam, kas atrodas jebkuras sadaļas apakšā.

Ja nav iespējams pieslēgties E-klasei, jāizmanto saziņas forma. Lai mēs varētu palīdzēt, jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un pēc iespējas precīzāk jāapraksta problēma.

 

Steidzamos gadījumos zvaniet pa tālruni  67072172 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00. 

Если вопрос касается учебы (оценки, пропуски, уроки и др.), надо писать письмо классному руководителю по почте E-klase.

Если вопрос касается относительно работы E-klase, необходимо подключиться к E-klase и нажать на ссылку «Вопросы технической поддержке», которая находится в нижней части любого раздела.

Если нет возможности подключиться к E-klase, используйте форму связи. Чтобы мы всегда могли помочь, укажите свое имя, фамилию, адрес электронной почты и по возможности точнее опишите свою проблему.

 

В экстренных случаях звоните на номер 67072172 по рабочим дням с 09:00 до 18:00.

If the question is about the organization of learning (grades, absence, lessons, etc.) send a letter to the teacher in the E-klase mail.

 

If the question is about the E-klase functions, connect to E-klase and press the link Jautājumi tehniskā atbalsta dienestam, which is located at the bottom of any section.

 

If you are unable to connect to E-klase, use the communication form. So that we can help, give your name, surname, e-mail address and describe the problem as accurately as possible.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Если не находишь ответ на свой вопрос?

Did not find answer to your question?


 

Lai sazinātos ar E-klasi, jāizmanto saziņas forma. Lai mēs varētu palīdzēt, jānorāda savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese un pēc iespējas precīzāk jāapraksta problēma.

 

Steidzamos gadījumos zvaniet pa tālruni  67072172 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00. 

Для общения с E-klasе, используйте форму связи. Чтобы мы всегда могли помочь, укажите свое имя, фамилию, адрес электронной почты и по возможности точнее опишите свою проблему.

 

В экстренных случаях звоните на номер 67072172 по рабочим дням с 09:00 до 18:00.

To contact E-klase, use the communication form. So that we can help indicate their name, email address, and describe the problem as accurately as possible.

Citi jautājumiДругие вопросыOther questions

Kas ir E-klase?

Что такой E-klase?

What is E-klase?


 

E-klase ir visplašāk lietotā tiešsaistes skolvadības sistēma Latvijā, kuru izmanto vairāk kā 90% Latvijas izglītības iestāžu. Tā ir balstīta uz brīvprātības, atvērtas sadarbības un pašfinansēšanās principiem. Sistēma izveidota, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm, tādējādi veicinot kvalitatīvu izglītības procesu. Galvenie mērķi:

 • atvieglot darbu skolotājiem, gatavojot dažādas atskaites;
 • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām un brīvi komunicēt ar skolotājiem;
 • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt vērtējumus, uzdotos mājasdarbus, kā arī citas ar skolu saistītas aktivitātes.

E-klase является самой широко используемой Латвийской системой школьного управления в Интернете. E-klasе используется более чем в 90% латвийских учебных заведениях. E-klasе основана на добровольных, открытых для сотрудничества принципах и принципах самофинансирования. E-klasе создана для обеспечения эффективного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами, тем самым повышая качество образовательного процесса. Основные цели:

 • облегчить работу преподавателей в подготовке различных отчетов;
 •  информировать родителей о процессе обучения ученика и свободное общение с преподавателями;

предложить ученикам более удобно и быстро узнать свои оценки, заданные домашние задания, и информацию о других школьных мероприятиях.

  E-klase is the most commonly used online student management system In Latvia. E-klase is used by more than 90% of the Latvian educational institutions. It is based on a voluntary, open to cooperation and self-financing principles. The system was established to ensure the efficient exchange of information between all parties involved, thereby enhancing the quality of education process. The main objectives:

• to offer students more convenient way to follow their grades, homework, and other school-related information;

• to inform parents about the students learning progress and to communicate freely with teachers;

• facilitate the work of teachers with preparations of various reports.

Kāpēc vecākiem ir nepieciešama E-klase?

Для чего родителям необходима E-klase?

Why parents require E-klase?


 

Vecākiem E-klase ir nepieciešama, jo:

 • ātri un ērti var uzzināt bērna atzīmes, uzdotos darbus mājās, kā arī visu citu, kas saistīts ar mācībām;
 • vecāki var ērti iesaistīties un kontrolēt sava bērna sekmes;
 • var uzzināt visu, kas ziņots vecāku sapulcēs;
 • savlaicīgi var saņemt precīzu informāciju par visām aktualitātēm skolā;
 • var pieteikt bērna kavējumus - skolotāji šo informāciju saņems un nevajadzēs zvanīt uz skolu;
 • elektronisko dienasgrāmatu būs daudz ērtāk lietot nekā papīra dienasgrāmatu;
 • dati par mācībām būs drošībā;
 • E-klases pasts noderēs, lai ērti sazinātos ar skolotājiem un citiem vecākiem.

Родителям E-klase необходима для того, чтобы:

 • легко и быстро узнать оценки ребенка, заданные домашние задания, а также все другое, связанное с учебным процессом;
 • родителям удобно участвовать и следить за успеваемостью ребенка;
 • узнать все, о чем обсуждалось на родительских собраниях;
 • для своевременного получения детальной информацию о всех текущих событиях в школе;
 • родители могут сообщить о пропусках ребенка - учителя получают эту информацию и нет необходимости звонить в школу;
 • электронный дневник использовать гораздо удобнее, чем дневник в бумажной форме;
 • данные об учебном процессе будут в безопасности;
 • электронная почта E-klase позволит удобно общаться с учителями и другими родителями.

Parents require E-klase because:

 • quickly and easily lookup the students grades, homework as well as other school related information;
 • parents can easily participate and monitor the students’ progress;
 • find out all the information covered in the parent teacher meetings;
 • parents can submit student absences to school in advance, so the parent doesn’t need to call the teacher or school;
 • get accurate information about all current events in the school;
 • The electronic diary is much more convenient to use than a paper diary;
 • E-klase mail is useful way to communicate with teachers.

Vai E-klasi var lietot arī mobilajos telefonos un citās viedierīcēs?

Vai E-klasi var lietot arī mobilajos telefonos un citās viedierīcēs?

Vai E-klasi var lietot arī mobilajos telefonos un citās viedierīcēs?


 

Mobilā aplikācija skolēniem un vecākiem ļauj ērti un vienkārši piekļūt E-klasei no mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem un citām viedierīcēm. Mobilā aplikācija ir paredzēta Apple iOS un Android viedierīcēm. Aplikācijas lejupielāde ir bez maksas, tomēr tikai E-klases Ģimenes komplekta lietotājiem ir priekšrocība izmantot sadaļu Atzīmes un kavējumi.

Lai lietotu E-klases mobilo aplikāciju:

 • Apple iOS lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  Appstore, meklētājā jāieraksta E-klase un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju;

 

 • Android lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  Google Play store, meklētājā jāieraksta E-klase un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju;

 

 • ja lietotāja viedierīcei nav Apple iOS vai Android operētājsistēmas vai arī ir problēmas ar aplikācijas lejupielādi, ir iespēja izmantot E-klases mobilo versiju. Lai lietotu mobilo versiju, lietotājam savā viedierīcē jāatver interneta pārlūkprogramma, jāieraksta adrese m.e-klase.lv. Mobilā versija izskatās tieši tāpat kā aplikācija. Arī mobilās versijas saiti ir iespējams novietot uz viedierīces ekrāna (homescreen), atverot saiti un saglabājot to (iOS iekārtām ar funkciju Add to Home Screen un Android ierīcēm ar funkciju Add shortcut to Home).

 

Appstore-icon-t.png     Google-Play-Store.png

Mobilā aplikācija skolēniem un vecākiem ļauj ērti un vienkārši piekļūt E-klasei no mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem un citām viedierīcēm. Mobilā aplikācija ir paredzēta "Apple iOS" un "Android" viedierīcēm. Aplikācijas lejupielāde ir bez maksas, tomēr tikai E-klases Ģimenes komplekta lietotājiem ir priekšrocība izmantot sadaļu “Atzīmes un kavējumi”.

Lai lietotu E-klases mobilo aplikāciju:

 • “Apple iOS” lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  “Appstore”, meklētājā jāieraksta “E-klase” un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju.
 • “Android” lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  “Google Play store”, meklētājā jāieraksta “E-klase” un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju.

Ja lietotāja viedierīcei nav “Apple iOS” vai “Android” operētājsistēmas vai arī ir problēmas ar aplikācijas lejupielādi, ir iespēja izmantot E-klases mobilo versiju. Lai lietotu mobilo versiju, lietotājam savā viedierīcē jāatver interneta pārlūkprogramma, jāieraksta adrese m.e-klase.lv. Mobilā versija izskatās tieši tāpat kā aplikācija. Arī mobilās versijas saiti ir iespējams novietot uz viedierīces ekrāna (homescreen), atverot saiti un saglabājot to (“iOS” iekārtām ar funkciju “Add to Home Screen” un “Android” ierīcēm ar funkciju “Add shortcut to Home”).

 

Appstore-icon-t.png     Google-Play-Store.png

Mobilā aplikācija skolēniem un vecākiem ļauj ērti un vienkārši piekļūt E-klasei no mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem un citām viedierīcēm. Mobilā aplikācija ir paredzēta "Apple iOS" un "Android" viedierīcēm. Aplikācijas lejupielāde ir bez maksas, tomēr tikai E-klases Ģimenes komplekta lietotājiem ir priekšrocība izmantot sadaļu “Atzīmes un kavējumi”.

Lai lietotu E-klases mobilo aplikāciju:

 • “Apple iOS” lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  “Appstore”, meklētājā jāieraksta “E-klase” un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju.
 • “Android” lietotājiem savā viedierīcē ir jāatver aplikāciju pārlūks  “Google Play store”, meklētājā jāieraksta “E-klase” un jāizvēlas iespēja lejupielādēt aplikāciju.

Ja lietotāja viedierīcei nav “Apple iOS” vai “Android” operētājsistēmas vai arī ir problēmas ar aplikācijas lejupielādi, ir iespēja izmantot E-klases mobilo versiju. Lai lietotu mobilo versiju, lietotājam savā viedierīcē jāatver interneta pārlūkprogramma, jāieraksta adrese m.e-klase.lv. Mobilā versija izskatās tieši tāpat kā aplikācija. Arī mobilās versijas saiti ir iespējams novietot uz viedierīces ekrāna (homescreen), atverot saiti un saglabājot to (“iOS” iekārtām ar funkciju “Add to Home Screen” un “Android” ierīcēm ar funkciju “Add shortcut to Home”).

 

Appstore-icon-t.png     Google-Play-Store.png

Twitter sadaļa

@eklase @cyxob Neizdodas problēmu replicēt. Vai dzēšot pārlūka/lapu vēsturi problēma atkārtojas? App izveide ir nākotnes pl… https://t.co/hHDyrJJsIa
@eklase @cyxob Labdien! Paldies par informāciju. Vai problēma vēljoprojām atkārtojas?
@eklase @jaunzemis_m Labdien! Lūdzam norādīt savu tālruņa numuru DM, apskatīsim situāciju un izsūtīsim Jums jaunu pieejas paroli.
@eklase @AgitaMace @BerzinaAiga @mmmaruta Atvainojamies, ja radies iespaids par konkrētiem termiņiem. Iecere ir, bet aktīvs… https://t.co/Izb5Vu7MH8
@eklase @mmmaruta Labdien! E-klases aplikācija šobrīd pieejama tikai vecākiem un skolēniem. Pārliecinieties, ka izmantojiet… https://t.co/JiJRNFNuEQ
@eklase Mazākajā skolā Latvijā šogad mācās astoņi bērni, lielākajā - 1610 https://t.co/0Dc1xnLlU1 via @eklase
@eklase @LaurisMorics Labdien! Ģimenes komplekta lietotājiem sadaļā “Uzstādījumi” -> “Lietotāju dati” ir iespēja atslēgt reklāmu rādīšanu.
@eklase Kāpēc Latvijas izglītības sistēmai jāvirzās uz izcilību? https://t.co/Mi5kPJjAcp via @eklase
@eklase 4/4 vērtēšanas metode – risinājums skolotāja darba apjoma samazināšanai https://t.co/se0PTqS3YB via @eklase
@eklase Somijas izglītība nav brīnums, bet mērķtiecīga un sistemātiska darba rezultāts https://t.co/dDzWUIrN0u via @eklase
@eklase Sveicam Zinību dienā! Vēlam panākumus un enerģiju jaunajā mācību gadā! https://t.co/fM7HNhdmTj
@eklase Prezidents: Šodienas mainīgajā pasaulē skolotājiem ir jāmāk ieinteresēt un aizraut skolēnus https://t.co/Wwv6RpvoeD via @eklase
@eklase Vāc parakstus, lai saglabātu skolas gaitu sākšanu no septiņu gadu vecuma https://t.co/kNt12STpm8 via @eklase
@eklase Septembrī skolas gaitas sāks 18 744 pirmklasnieki https://t.co/1uLXnrlgJN via @eklase
@eklase Latvietim bronzas medaļa Vispasaules informātikas olimpiādē https://t.co/MTsvl8pbtF via @eklase