Tika saglabāts iepriekšējā normatīvā noteiktais izglītības saturs un precizēti izglītības programmu paraugi.

Atbilstoši 2012. gada martā pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā valsts izglītības standartos tiek ietverti šo standartu prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Valdībā apstiprinātais noteikumu projekts nodrošinās iespējas vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno pamatizglītības programmas ar virziena (humanitārā un sociālā; matemātikas, dabaszinību un tehnikas; profesionāli orientētā) specializāciju, īstenot pamatizglītības programmu ar izglītības iestādes patstāvīgi veidotu mācību priekšmetu un mācību stundu plānu.

Noteikumu projektā noteikts, ka izglītības iestādei kā apgūstamā pirmā svešvaloda vecāku izvēlei jāpiedāvā viena no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām.

Savukārt, īstenojot mazākumtautību pamatizglītības 5.modeli, mazākumtautību izglītības iestādes var patstāvīgi veidot mācību priekšmetu un mācību stundu plānu atbilstīgi Vispārējās izglītības likumā noteiktajai mācību stundu slodzei nedēļā. Šajā modelī izglītības iestādēm 7.-9.klasē mācību priekšmetu apguvi mazākumtautības valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības valodā būs jānodrošina ne vairāk kā 40% no kopējās mācību stundu slodzes.

Piedāvāti arī risinājumi atbalstam izglītojamiem, kuri ar savu ģimeni atgriezušies Latvijā no ārzemēm, piemēram, papildu nodarbības latviešu valodas, sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvē. Precizējumi arī skar pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas un speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai smagiem attīstības traucējumiem.

Lai īstenotu saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ietverto uzdevumu IZM izstrādāt jaunu, kompetenču pieejā veidotu valsts pamatizglītības saturu, ir nepieciešams noteikt pārejas periodu, nodrošinot līdzšinējā regulējuma nepārtrauktību. Kompetenču pieejā veidota pamatizglītības satura izstrāde, aprobācija un ieviešana plānota līdz 2018.gadam.

Ministrija jaunajās politikas iniciatīvās prasa papildu finansējumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu apguves stiprināšanai un diagnosticējošo darbu organizēšanai.