PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

9591.jpeg
Foto: andreypopov / 123RF
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas 2016.gadā – attaisnotie izdevumi, atvieglojumi, neapliekamais minimums.

2016.gada 1.janvārī stājas spēkā virkne grozījumu likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas ietekmēs neto algu. Dažas jaunās normas dos papildu ienākumu tikai pēc gada, kad būs iesniegta gada ienākumu deklarācija, rakstīts Latvijas Vēstneša interneta vietnē.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātājs var atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem ārstniecībai un izglītībai. Attaisnoto izdevumu summu nosaka Ministru kabinets, no 2016.gada tā ir 215 eiro. No šādas summas, iesniedzot deklarāciju, kā pārmaksāto nodokli var atgūt 23% (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes apmērs), tas ir, 49,45 eiro.

Ar 2015.gada 30.aprīļa grozījumiem likumā papildus jau esošajiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izdevumiem, kas saistīti ar izglītības un specialitātes iegūšanu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Šos izdevumus varēs iekļaut gada ienākumu deklarācijā par 2016.gadu, iesniegt 2017.gadā un atgūt pārmaksāto nodokli IIN likmes apmērā.

2016.gadā bērna vecākam – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam – attaisnotajos izdevumos par izglītību (tai skaitā interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu ir 215 eiro.

Bērni apmeklē mākslas pulciņus, brauc uz sporta nometnēm, trenējas karatē utt. Kā vecākiem zināt, kas ir attiecināms uz interešu izglītību?

Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem noteikts, ka tie ir izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) paskaidro: attaisnotos izdevumos par interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam būs iekļaujami veiktie maksājumi par tādu pulciņu apmeklējumu, kurus būs nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences (Izglītības likuma 47.pants).

Piemēram, valodas apmācība interešu izglītības programmas ietvaros ir iekļaujama attaisnotajos izdevumos par izglītību, ja šo apmācību ir nodrošinājusi izglītības iestāde vai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet pašvaldībā ir saņēmušas attiecīgas licences.

Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams interneta vietnē www.viis.lv.  Savukārt par piešķirtajām licencēm informācija ir pašvaldībās. Tātad par interešu izglītības programmām vecākiem jāuzzina savās pašvaldībās. Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece izstāstīja, ka informācija par interešu izglītības programmām atrodama pašvaldības mājaslapā sadaļā Interešu izglītība. Piemēram, atverot Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" norādīto saiti "Īstenotās interešu izglītības programmas", redzami dažādi pulciņi, tie visi ir licencēti. Pulciņi, kuru darbībai nav pašvaldības licences, netiek publicēti. Tāpat var aplūkot pulciņu piedāvājumu pilsētas izglītības iestādēs. Piemēram, Valmieras 2.vidusskolā ir deju un estētiskās vingrošanas grupa "Justify", sporta pulciņš "Prieks kustēties" u.c. Licences ir izsniegtas arī visiem pulciņiem, kas darbojas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lai varētu deklarēt attaisnotos izdevumus, tiem jābūt apliecinātiem ar maksājuma dokumentiem.

Fiziskā persona, kura gada ienākumu deklarāciju iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, skenētos attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus pievieno elektroniski iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai izvēlētajā faila formātā.

Priekšstatam par deklarācijas aizpildīšanu plašāka informācija ar piemēriem ir pieejama VID izstrādātajā informatīvajā materiālā "Gada ienākumu deklarācijas vienkāršota iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par 2014.gadu".

Savukārt, ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta papīra dokumenta veidā, tad deklarācijai fiziskā persona pievieno attaisnoto izdevumu apliecinošas dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc VID pieprasījuma).

Svarīgi ir korekti un nepārprotami noformēt maksājumus apliecinošos dokumentus. Ja samaksa par pulciņu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības iestādes) kontā kredītiestādē, tad apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Ar likumu vienkāršo deklarēšanai nepieciešamās formalitātes

Ar 2015.gada 30.novembra grozījumiem likumā noteikts pienākums Izglītības un zinātnes ministrijai un izglītības iestādēm sniegt VID informāciju par personām, kuras mācās vai studē, un to veiktajiem maksājumiem par izglītību.

VID informācijā par šiem grozījumiem norādīts: Izglītības un zinātnes ministrija katra mēneša 1.datumā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par iepriekšējo mēnesi – par visām fiziskajām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. Pirmo reizi šāda informācija tiks iesniegta līdz 2017.gada 1.februārim par 2016.taksācijas gadu.

Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes vienu reizi gadā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par visām personām, kuras iegūst vai taksācijas gadā ieguva vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību par maksu.

Vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes minēto informāciju pirmo reizi par 2015.gadu iesniegs līdz 2016.gada 1.februārim.

Tādējādi nodokļa maksātājam, lai apliecinātu savus un savu ģimenes locekļu izdevumus par specialitātes un izglītības iegūšanu un atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2015.gadu, deklarācijai vairs nav jāpievieno maksājuma dokumentu (čeku, maksājuma uzdevumu) kopijas, kas apliecina minēto izdevumu rašanos, ja šo informāciju VID ir iesniegusi izglītības iestāde.

VID no izglītības iestādēm saņemto informāciju iekļaus EDS gada ienākumu deklarācijas sagatavē.

Vairāk informācijas interneta vietnē