PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Dokumentācija ir izstrādāta, turpinās prototipa izstrāde un sākas tā validēšana
Dokumentācija ir izstrādāta, turpinās prototipa izstrāde un sākas tā validēšana
Foto: pexels
Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un SIA “Izglītības sistēmas” relaizētā projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanas ietvaros uz 2022.gada martu realizētas sekojošas darbības.

Noslēdzās 1. un 2.aktivitātes īstenošana:

Precizēti un iesniegti zinātniskās analītiskās literatūras apskats par atgriezeniskās saites nodrošināšanas metodēm skolēniem un labāko atgriezeniskās saites pieeju kopsavilkums Latvijā un ārzemēs, kā arī IT sistēmas konceptuālais apraksts un IT sistēmas datu modelis – datu sadalījums starp darbu sagatavēm, pieejamajiem darbiem, testēšanā esošajiem darbiem, skolēnu, klašu un skolu atbildēm katra darba ietvaros. Modelis ir izveidots elastīgs un ļauj mainīt nosacījumus un parametrus. Piemēram, jau izstrādes gaitā sistēmā ir pievienots vēl viens indikators – atbilžu veids “lielums”; ir atrasta un realizēta iespēja saglabāt visas skolēnu veiktās atbildes, kas sniedz iespēju tālāk analizēt arī tipiskās kļūdas un izprast, vai un kur ar konkrēto uzdevumu nav sasniegts paredzētais mērķis.

Prototipa izstrādes aktivitātes ietvaros:

Ir izstrādāta, notestēta un nodota lietošanai IT sistēmas daļa, kas ļauj izveidot darbus, piešķirt tiem pazīmes, pievienot uzdevumus no Geogebra lietotnēm, apskatīt un pārbaudīt tos pēc sistēmā izveidotajiem indikatoriem. Šobrīd sistēmā jau ir augšupielādēts viens pilns darbs tekstpratībā.

IT sistēmā tuvojas testēšanas noslēgumam skolotājiem un skolēniem pieejamā daļas, izņemot rezultātu parādīšanu:

  • Skolotāju sistēmas daļa ir savietota ar E-klasi, tajā var veikt žurnālu importu, izvēlēties attiecīgās klases skolēnus, ieplānot tiem darbu; atlasīt kādu no sistēmā pieejamajiem darbiem, norādīt testa datumu un sākuma laiku.
  • Skolēniem ir izveidots navigācijas ietvars, iespēja pārvietots par dažādiem uzdevumiem viena darba ietvaros. Ir atrasta un realizēta iespēja skolēnam parādīt viņa paša atbildes katrā uzdevumā.

Šajā laikā posmā ir pilnībā izstrādātas atgriezeniskās saites vizualizācijas un pasniegšanas alternatīvas. Šobrīd tiek plānoti atgriezeniskās saites ievades programmēšanas darbi, kā arī izstrādāti algoritmi, kā sistēmā ieviest teorētiskā aprēķina formulas.

Ir uzsākta projekta vidusposma zinātniskās kvalitātes izvērtējuma atskaites sagatavošana, apkopojot 18 mēnešu laikā paveikto.

 

Uzsākta 4.aktivitātes “Prototipa validēšana” īstenošana:

  • Noslēgti līgumi ar IT atgriezeniskās saites sistēmas aprobācijā iesaistītajām skolām.
  •  Precizēti IT sistēmas aprobācijai paredzētie 3 tekstpratības prasmes apguvi diagnosticējošie darbi un 2 rēķinpratības darbi.
  • Uzsākta sagatavoto tekstpratības un rēķinpratības darbu papīra versiju digitalizēšana un ievietošana IT sistēmā.
  • Uzsākta treniņuzdevumu izstrāde tekstpratībā un rēķinpratībā, lai sniegtu iespēju skolēniem iepazīt IT sistēmas vidi pirms diagnosticējošo darbu izpildi un mazinātu digitālās vides ietekmi uz skolēnu sniegumu.
  • Uzsākts darbs pie regulāras komunikācijas ar skolām, kuras plānots iesaisīt aprobācijas procesā. Izveidotas darbu izpildes instrukcijas.
  • Sagatavota rēķinpratības kategoriju un kritēriju tabula, kurā iekļauti skolēna snieguma līmeni aprakstoši deskriptori. Izveidoto tabulu paredzēts izmantot kā atgriezeniskās saites moduļa saturu.

 

5.darbības ietvaros paveiktais:

  • Uzstāšanās Latvijas Universitātes 80.starptautiskajā konferencē 31.janvārī ar ziņojumu “Automātiskās atgriezeniskās saites sniegšanas rīks datos balstītas lēmumu pieņemšanas vajadzībām skolā”, Rīga, Latvija.