PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

DSC_0034.jpg
Foto: Rūjienas vidusskola
Rūjienas vidusskolas pedagogi izdevuši globālās izglītības mācību līdzekli “Ideju krātuve vides ekspedīcijām”. Mācību līdzeklis tapis projekta “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā” ietvaros. Autori uzsver, ka šis ir nozīmīgs Rūjienas vidusskolas pedagogu ieguldījums jaunā izglītības satura reformā.

Modernas un netradicionālas mācību pieejas ir īpaši nepieciešamas pašlaik, kad valstī norisinās izglītības satura reforma Skola2030, kuras virzītāji atzinuši, ka “pašlaik Latvijas skolēniem kopumā labi padodas uzdevumi, kas prasa atcerēties vai rīkoties pazīstamās situācijās, taču trūkst iemaņu un pieredzes iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem un prasmju īstenot savas ieceres jaunos apstākļos”. 

Nodarbību apraksti mācību līdzeklī “Ideju krātuve vides ekspedīcijām” izkārtoti, sadalot tos ne tikai jomās, kā paredz jaunais pamatizglītības standarts, bet arī atsevišķi izdalot vairākus starpdisciplināru nodarbību plānojumus. Materiāls izdots digitālā formātā un ir brīvi pieejams skolas mājaslapā

Vides mācību ekspedīcijas Rūjienas vidusskolā notiek jau vairāk kā septiņus gadus. Skolas direktors Vidars Zviedris saka: “Ekspedīciju ideja saistās ar ārzemju pieredzi, kur, piemēram, Norvēģijā skolēniem no valsts ziemeļu daļas tiek organizētas mācības nedēļas garumā valsts dienvidos – tieši tāpēc, lai iepazītu vidi, mācītos ārpus klases telpām un piedzīvotu citu ikdienu.” Rūjienas vidusskolā šī ierosme radīja jaunas mācību pieejas izveidošanos – vides mācību ekspedīcijas ar nakšņošanu bijušajās Rūjienas novada skolu ēkās Rūjas skolā un Jeru skolā jeb Endzeles muižas ēkā, kas pēc novada skolu tīkla reorganizācijas tika nodotas izmantošanai Rūjienas vidusskolai.

Ekspedīciju sākotnējā tapšanā vislielākais bija bioloģijas skolotāju ieguldījums, taču to organizēšanā ar laiku iesaistījās arvien vairāk arī citu mācību priekšmetu pedagogu, jo ne jau tikai dabaszinības var un vajag mācīties ārpus klases. Pēdējos gados tās no sākuma līdz beigām izplāno un noorganizē klašu audzinātāji. Gadu gaitā izveidojies noteikts scenārijs, kā norisinās ekspedīcijas: vienlaicīgi to organizē divām paralēlklasēm (aptuveni 35 – 50 izglītojamie) un divu dienu plānojumā tiek ievērota sekojoša struktūra:

1)            Pirmās dienas pirmajā pusē tiek organizētas sportiskas aktivitātes (pārgājiens – ar kājām vai velosipēdiem līdz ekspedīcijas norises vietai, fotoorientēšanās noteiktā apvidū, stafetes u.tml.) un/vai klases kolektīva veidošana – komandu saliedēšanas spēles skolas atbalsta personāla vadībā;

2)            Pirmās dienas otrajā pusē notiek 4 – 5 izglītojošas nodarbības pa grupām (5 – 7 izglītojamie) dabā, kuru plānošanā un sagatavošanā dažādu mācību priekšmetu pedagogi ievēro skolas reglamentā minētos ekspedīciju uzdevumus, grupu darba organizēšanā tiek ievērots staciju rotācijas princips;

3)            Vakarā tiek organizēts radošs pasākums ar mākslas, mūzikas, dejas aktivitātēm un/vai piedzīvojumu “nakts trasīte”;

4)            Otrajā dienā mācību ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem vai praktiska darbošanās pie amatniekiem;

5)            Abās dienās izglītojamie piedalās ne tikai pašapkalpošanās uzdevumu veikšanā ēdienreižu nodrošināšanā, telpu sakārtošanā un uzkopšanā, bet arī atsevišķu nodarbību plānošanā, sagatavošanā un vadīšanā;

6)            Ekspedīcijā iekļauta arī kopīga refleksija par ieguvumiem, sasniegto rezultātu.

DSC_0847.jpg

Rūjienas vidusskolas pedagogi Līga Āboltiņa – Žīgure, Maruta Berga, Monta Brīnuma, Linda Čākure, Anda Deksne, Māra Guna Dreimane, Eva Engere, Digna Gailīte, Marika Glušonoka, Diāna Kaužēna, Inguna Kūķe, Guna Kūla, Dace Ķīkule, Guna Liekne, Māra Ozola, Ilga Penka, Edīte Skujiņa, Maija Šmite, Laine Vasiļjeva, Uldis Žīgurs trīssimt deviņās lappusēs ir apkopojuši daļu no saviem materiāliem. Tas dod iespēju jebkuram Latvijas pedagogam izmantot piedāvāto ideju krātuvi brīvai savu ekspedīciju (arī projektu darbu, klases vakaru, ekskursiju u.tml. aktivitāšu mācību procesa ietvaros)  plānošanai, jo katrs pedagogs vislabāk zina, kāda veida aktivitātes piemērotas viņa skolēniem, kāda ir viņu sagatavotība izvēlētās tēmas ietvaros. Vislabāk nodarbības izdodas, ja, plānojot aktivitātes, sadarbojas dažādu mācību priekšmetu pedagogi. Mācību līdzeklis noderēs gan izmantošanai tiešā veidā, gan kā ierosme mācību pieejai jebkuram pedagogam vai izglītības iestādes kolektīvam, papildinot piedāvāto nodarbību idejas ar savai skolas videi un novadam vai pilsētai atbilstošiem mācību ekskursiju galamērķiem vai nodarbību saturu ar citiem aktuāliem mācību uzdevumiem atbilstoši skolas izglītības programmai un izglītojamo vajadzībām.

20170418_104012.jpg

Projekta laikā pedagogi aicināja uz vides ekspedīciju meistarklasēm kaimiņu skolu pedagogus un 4. klašu skolēnus. Brenguļu sākumskolas, Trikātas pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rubenes pamatskolas, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas, Jura Neikena Dikļu pamatskolas, Naukšēnu novada vidusskolas un Kocēnu pamatskolas 4. klašu skolēni kopā ar Rūjienas vidusskolas ceturtklasniekiem devās vides ekspedīcijā “Sprīdīša ceļojums”, kamēr pedagogi varēja vērot kā 11. klases skolēni vada nodarbības 5.klašu skolēniem ekspedīcijā “Lielie mazajiem jeb (ne)literārā orientēšanās”.

Globālās izglītības mācību līdzeklis “Ideju krātuve vides ekspedīcijām” izdots projekta “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā” ietvaros, saņemot finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase” ne tikai mācību līdzekļa izveidei, bet arī pedagogu profesionālajai pilnveidei globālajā izglītībā Izglītības attīstības centra vadībā.

Kāpēc tieši globālā izglītība? Jo globālās izglītības mērķis ir dzīvot labāk labākā pasaulē! Apzināties, ka tāpat kā mūs ikvienu – katru ģimeni, pagastu, pilsētu un valsti, ietekmē pasaules notikumi, tāpat arī mēs ar jebkuru savu rīcību ietekmējam cilvēkus un procesus Rūjienā, Latvijā un ārpus tās. Svarīgākais, ka globālā izglītība rosina mūs iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam, kā arī saprast, ko darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot. Aplūkojot līdzšinējo ekspedīciju nodarbību saturu, redzams, ka galvenokārt skarta globālās izglītības tematika: kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, labs darbs un ekonomikas izaugsme, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš, planētas aizsardzība, dzīvība ūdenī, dzīvība uz zemes, sadarbība mērķu īstenošanai. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka jaunajā mācību līdzeklī vides ekspedīcija izmantota kā mācību pieeja globālās izglītības apguvē. Uzmanības lokā ir četri ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: atbildīgs patēriņš un ilgtspējīgas kopienas, dzīvība uz zemes un ūdenī.

Autors: Nelda Jaunzeme, Rūjienas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā