PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Iespēja pašvaldībām projektu konkursā saņemt atbalstu jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī: kopumā pieejami 105 000 eiro
Iespēja pašvaldībām projektu konkursā saņemt atbalstu jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī: kopumā pieejami 105 000 eiro
Foto: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, ar mērķi atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 7000,00 eiro. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2022. gada 2. septembra plkst. 23.59.

Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 105000,00 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs – 7000,00 eiro. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp veicināt:

 • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
 • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

 

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu! Projekta tiešā mērķa grupa ir:

 • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
 • darba ar jaunatni veicēji.

 

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 2. septembra plkst. 23:59. Pieteikumu iespējams nosūtīt kā elektronisku dokumentu uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai JSPA elektronisko pasta adresi: [email protected]. Savukārt projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 2. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim.

 

Konkursā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

 • vērstas uz jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, mācības, mācību vizītes, darba grupas, semināri, konferences, āra dzīves aktivitātes, ekspertu piesaiste, labās prakses apmaiņa, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.);
 • vērstas uz izglītojamo pašpārvalžu un jauniešu domes attīstību pašvaldībā (piemēram, mācības, semināri, labās prakses apmaiņa, forumi u.c.);
 • attīsta digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem;
 • veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. ar jaunatnes organizācijām dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni un mobilais darbs ar jaunatni);
 • nodrošina projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu;
 • sekmē vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās;
 • nodrošina pašvaldību stratēģiju darbā ar jaunatni plānošanu, izstrādi un pilnveidi (piemēram, situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaiste u.c.);
 • nodrošina pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un salīdzināšanu (piemēram, darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste, metodisko materiālu izstrāde, monitoringi, diskusijas ar lēmumpieņēmējiem u.c.).

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami šeit.