Materiālu iespējams lejupielādēt ŠEIT

Mācību materiāls ietver 10 tēmas: Enerģijas patēriņš ēkās; Apkure; Elektrība; Enerģijas veidi; Klimata pārmaiņas; Apgaismojums; Ventilācija; Ūdens; Energoplānošana; Atkritumi. Tā mērķis ir sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem skolēnu motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem.

Katras tēmas izklāsts sastāv no četrām daļām – izziņas daļas, praktiskās daļas, idejām tēmas paplašināšanai un uzdevumu idejām sākumskolai. Uzdevumi paredzēti izmantošanai pamatskolas posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku mācību procesā izvēlas skolotājs. Vidzemes plānošanas reģions iesaka materiālus izmantot klases audzinātāja stundās, dabaszinībās, fizikā, sociālajās zinībās. Atsevišķas tēmas iederēsies arī bioloģijas, ģeogrāfijas, mājturības un tehnoloģiju, kā arī citu mācību priekšmetu stundās un projektu nedēļās, ārpusstundu un interešu izglītības aktivitātēs.

Mācību materiāls veidots 2019. gada Vidzemes plānošanas reģiona īstenotās programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” ietvaros. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vairāk nekā 20 skolas no 8 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām apņēmās samazināt savas skolas enerģijas patēriņu, mainot paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus. Katra dalībskola programmas laikā ik mēnesi saņēma mācību materiālu skolēniem un atbalsta materiālu skolotājiem. Programmas dalībskolas aptaujas veidā izvērtēja sagatavoto materiālu, uzsverot, ka sagatavotie materiāli un tajos iekļautie uzdevumi bija labs palīgs mācību procesa organizēšanā. Tie radīja iespēju skolēniem atraktīvi un interesanti veidot priekšstatus un zināšanas par enerģijas patēriņu. Šobrīd visas mācību tēmas apvienotas vienotā materiālā, un uzdevumi sakārtoti tā, lai tos būtu ērti izmantot mācību procesā, iekļaujot arī aktīvās pogas, kas ļauj veikli pārvietoties uz satura rādītāju un no skolēnu materiāla uz skolotāju, un otrādi. Aicinām skolas arī no citiem Latvijas novadiem iepazīties ar sagatavotajiem uzdevumiem.

Par samazināto enerģijas patēriņu skolās programmas laikā

Grupā, kurā tika apkopoti dati gan par patērēto elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, 1. vietu izcīnīja Kocēnu novada Kocēnu pamatskola, 2019. gadā samazinot enerģijas patēriņu (elektrība un siltums) par 18,52%. Savukārt grupā, kurā startēja skolas, uzskaitot tikai elektroenerģijas patēriņu, godpilnajā 1. vietā ierindojās Smiltenes novada Bilskas pamatskola ar samazināto enerģijas patēriņu 14,91 % apmērā. Programmas laikā tika noslēgta savstarpējā vienošanās starp Vidzemes plānošanas reģionu, skolu un pašvaldību. Vienošanās paredzēja, ka lielākā daļa no sasniegtā izmaksu ietaupījuma tiks izmantots skolas vajadzībām.

Vairāk par īstenoto programmu un skolu rezultātiem lasiet ŠEIT.

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īstenoja un šo darba materiālu sagatavoja Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā.