Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 42000,00 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs – 7000,00 eiro. Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos obligātos rezultatīvos rādītājus:

1) attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un  Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;

2) sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā.

Projekta mērķa grupa ir:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām, t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši, un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs;
  • projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācijas, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 28. jūlija plkst. 23.59. Projekta iesniedzējs pieteikuma vēstuli kopā ar projekta iesniegumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā, un nosūta to kā elektronisku dokumentu uz aģentūras oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz aģentūras elektronisko pasta adresi: [email protected].

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami šeit.