PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10273.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Ministru kabinets atbalstīja noteikumus "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

Finanšu ministrijas izstrādātie noteikumi paredz kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu. Noteikumu galvenais uzdevums ir noteikt vienotus būtiskākos nosacījumus visām pašvaldībām to savstarpējo norēķinu veikšanai, informē ziņu aģentūra LETA.

Noteikumi nosaka, ka pakalpojuma saņēmējam ir pienākums slēgt līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, kuriem pakalpojumu nodrošina citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības, tostarp arī pašvaldības izglītības iestādes, kurās izglītojamie apgūst pirmsskolas izglītības programmas.

Pašvaldības pēc vienošanās varēs slēgt līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, neuzliekot to kā obligātu pienākumu.

Noteikumi paredz, ka pašvaldība, kas ir pakalpojuma sniedzēja, līdz attiecīgā saimnieciskā gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pašvaldībai - pakalpojuma saņēmējai - parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Paredzams, ka savstarpējie norēķini tiks sākti ar dienu, kurā pakalpojums sniegts, un beigti ar dienu, kad izglītojamais pārtrauc izmantot attiecīgās izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus vai deklarē dzīvesvietu citā pašvaldībā.

Ņemot vērā finanšu plānošanu izglītības iestādē, noteikumos paredzēts, ka, mainoties izglītojamo skaitam, pašvaldību savstarpējos norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes absolventu) skaitu, kuri izmantojuši izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais vai absolvents šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

Lai neveidotos situācijas, kurā pašvaldībai vienlaicīgi ir jāveic savstarpējie norēķini ar vairākām pašvaldībām par vienu izglītojamo, ja izglītojamais vasaras mēnešos maina izglītības iestādi un tā neatrodas izglītojamā deklarētās dzīvesvietas teritorijā, noteikumos paredzēta norma - ja izglītojamais izglītības iestādē iestājas jūnijā, jūlijā, augustā, tad pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti ar saimnieciskā gada 1.septembri.

Noteikumos arī paredzēts, ka pakalpojuma saņēmējam, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma nosacījumiem un atsakās slēgt līgumu, rakstiski jāpamato atteikuma iemesls.