PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

10264.jpeg
Foto: zestmarina / 123RF
Jūnija pēdējā nedēļā septiņās augstskolās uzsāks pētījumu, kura mērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu pārvaldība. 

Lai realizētu šīs reformas, kā arī mērķtiecīgi un efektīvi izmantotu ierobežotos valsts budžeta resursus, Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules Banku) par pētījuma veikšanu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei un modernizācijai, lai Latvijas sabiedrībai būtu pieejama visaugstākās kvalitātes augstākā izglītība, informē Toms Treibergs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinators..

Pasaules Banka pētījuma veikšanai ir piesaistījusi ekspertus no vadošajām Eiropas augstskolām. Eksperti tiksies ar augstskolu rektoriem, dekāniem, valdes locekļiem, atbildīgajiem par finansēm, kā arī studējošo pārstāvjiem. Padziļināta analīze tiks veikta septiņās valsts augstskolās, kuras izteica vēlēšanos iesaistīties projekta darbā un dot savu ieguldījumu augstskolu pārvaldības uzlabošanā: Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Vidzemes augstskolā, Daugavpils Universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā. Tādējādi pētījumā tiks atspoguļota Latvijas augstākās izglītības sektora dažādība. Pētījumam noslēdzoties, tiks izstrādātas rekomendācijas visām Latvijas augstskolām.

Eksperti veiks situācijas izpēti, organizējot intervijas ar augstākās izglītības institūciju vadību, Rektoru padomi un Augstākās izglītības padomi, arodbiedrībām un studējošo organizāciju pārstāvjiem. Tiks organizētas ekspertu diskusijas un konsultācijas ar augstskolu pārstāvjiem par starptautisko un vietējo pieredzi augstskolu iekšējā pārvaldībā un finanšu un akadēmiskā personāla vadībā. Eksperti veiks vispusīgu Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldības, finanšu vadības un personāla politikas efektivitātes izvērtējumu. Tas notiks, ievērojot starptautisko praksi un standartus, kā arī meklējot veidus, kā tos piemērot Latvijas situācijai.

Pēc viesošanās augstskolās un iepazīšanās ar to piedāvātajiem vadības un stratēģijas dokumentiem ekspertu grupa sagatavos rekomendācijas tālākajiem darbiem augstskolu darbības pilnveidošanai, lai turpinātu īstenot nozares finansēšanas reformu un paaugstinātu izglītības kvalitāti un efektivitāti. Pētījuma ziņojumu prezentēšanai tiks rīkotas publiskās apspriešanas: divi darba semināri ziņojumu prezentēšanai un apspriešanai, kā arī konference pētījuma gala rezultātu prezentēšanai un apspriešanai.

Pasaules Bankas (PB) piesaistītajai finanšu ekspertu komandai ir ievērojama starptautiska pieredze augstākās izglītības politikas izstrādē, tās pārstāvjiem ir zināšanas un analītiskās prasmes darbā ar sarežģītām un vispusīgām augstākās izglītības reformām. Ekspertu grupu vadīs PB vecākā izglītības speciāliste Dr. Nina Arnhold. Grupas sastāvā strādās Vācijas Augstākās izglītības centra direktors, PB finanšu eksperts prof. Dr. Frank Ziegele, Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētniecības centra direktors, PB finanšu eksperts prof. Dr. Hans Vossensteyn, Tamperes Universitātes docents, PB finanšu eksperts Dr. Jussi Kivistö.

Pētījums tiks īstenots divos posmos. Pirmajā posmā tiks pētīta augstskolu iekšējā pārvaldība un finansēšana, tiks meklētas iespējas, kā Eiropas valstīs izmantotie, uz rezultātiem balstītie iekšējās pārvaldības modeļi, kas atzīstami par labo praksi, var tikt piemēroti Latvijas valsts dibinātajām augstskolām.

Ekspertu grupa ar augstskolu pārstāvjiem skatīs katras konkrētās institūcijas profilu – darbības virzienu, misiju, paredzēto stratēģisko nākotnes attīstību, tāpat arī absolventu karjeras sasniegumu un studijas pametušo rādītājus, kā arī mācībspēku un augstskolu institūtu pētnieku profesionālo attīstību pēdējo piecu gadu laikā. Pētot katras augstskolas pārvaldi, uzmanība tiks pievērsta tās ievēlēšanas principiem, sadalītajām atbildībām un pielāgotajām kompetencēm, ārējo sadarbības partneru piesaistei augstskolu padomnieku statusā. Apsekojot augstskolu iekšējā finansējuma principus, eksperti izzinās esošo finansējuma plūsmu apjomus un cikliskumu, kritērijus finanšu piešķīrumiem, izvērstu budžeta pārskatu pēdējo piecu gadu laikā, augstskolas noteikumus līdzekļu izmantojumam un audita norisei, kā arī Eiropas Savienības nodrošināto pētniecības grantu apgūšanu.

Otrajā posmā tiks pētīta personāla atlase un atalgošana, kā arī inovāciju prasmju attīstība doktorantūrā atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un izaugsmes prioritātēm. Būtiska pētījuma daļa būs doktorantūra ar virzību uz cilvēkkapitāla atjaunotni - nākotnes karjerai pielāgotu doktorantūras programmu īstenošana, kā arī doktorantūras procesa kvalitātes vadība.

Šā Latvijas izglītības sistēmai nozīmīgā pētījuma īstenošana ir nodrošināta sadarbībā ar Pasaules Banku, tā notiek Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" ietvaros.