Lai iestātos Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. klasē ir jānokārto iestājpārbaudījums, kas notiks 2019. gada 18. maijā plkst.10.00.
Informācija par Mārupes Valsts ģimnāzijas piedāvātajām programmām ir pieejama šeit.
 
Iestājpārbaudījumu veido trīs daļas: situācijas analīze, eseja un akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumi  par pamatskolas posmā apgūto mācību saturu. No akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumiem atbrīvoti skolēni, kuriem vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 7-10 balles (izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un mājturību).
 
Pieteikums iestājpārbaudījumam uz mācībām 10. klasē  pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 13.-16.05.2019. uz skolas mājas lapā norādīto adresi. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem sekmju izraksts no E-klases vai Mykoob sistēmas. Sekmju izrakstā jābūt visiem vērtējumiem, kuri ir iegūti laika periodā no 01.09.2018. līdz 12.05.2019.
 
Reklāmraksts