Informācija par Mārupes Valsts ģimnāzijas piedāvātajām programmām ir pieejama šeit.
 
Iestājpārbaudījumu veido trīs daļas: situācijas analīze, eseja un akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumi  par pamatskolas posmā apgūto mācību saturu. No akadēmisko zināšanu pārbaudes uzdevumiem atbrīvoti skolēni, kuriem vidējie vērtējumi visos mācību priekšmetos ir 7-10 balles (izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un mājturību).
 
Pieteikums iestājpārbaudījumam uz mācībām 10. klasē  pretendentiem jāiesniedz elektroniski laika posmā no 13.-16.05.2019. uz skolas mājas lapā norādīto adresi. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem sekmju izraksts no E-klases vai Mykoob sistēmas. Sekmju izrakstā jābūt visiem vērtējumiem, kuri ir iegūti laika periodā no 01.09.2018. līdz 12.05.2019.
 
Reklāmraksts