Tāpat kredītu dzēšanu varēs uzsākt 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālisti, 55 sociālie darbinieki, 30 kultūras jomā un 63 veselības aprūpē strādājošie, 246 valsts pārvaldē nodarbinātie, kā arī 21 speciālists, kurš pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības uzsācis darbu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās - to paredz valdībā šodien apstiprinātie rīkojuma projekti par studiju un studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Inta Bērziņa.

Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgās un attiecīgajai jomai nepieciešamajās profesijās, Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu sagatavo un iesniedz apstiprināšanai valdībā profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem tiks dzēsts studiju un studējošo kredīts. Informācija tiek gatavota sadarbībā ar nozaru ministrijām, kurām deleģēts pienākums izvērtēt un izlemt, kuri no attiecīgās jomas speciālistiem būtu iekļaujami profesiju sarakstā. Lēmumu ministrijas pieņem, vispusīgi izvērtējot attīstības plānošanas dokumentus, tiesību aktus, statistikas datus un pētījumus, kā arī ņem vērā to, cik lielā mērā konkrētās profesijas pārstāvju skaits Latvijā ir nepietiekošs, kāda ir viņu darba samaksa un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais zināšanu apjoms.

Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu valstij nozīmīgu jomu profesiju pārstāvjus izvēlēties sabiedrības interesēm atbilstošu profesionālo darbību. Tā ir arī viena no iespējām mudināt jaunos speciālistus strādāt savā profesijā, kā arī novērst speciālistu aizplūšanu no mazāk apmaksātajiem amatiem.

Ar 2016.gada 13.septembrī valdībā apstiprinātajiem rīkojuma projektiem "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā” un "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.