PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

8930.jpeg
Foto: stylephotographs / 123RF
Aprēķinā par viena bērna skološanas izmaksām bērnudārzā paredzēts iekļaut atalgojumu, komandējumu un braucienu izmaksas.

Tāpat izmaksās iekļaus mācību materiālus un citas pozīcijas, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotā metodika.

Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības iestādē, izmaksu aprēķinā tiks iekļauti konkrēti izglītības iestādes iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi. Metodika paredz, ka tiks iekļauts atalgojums, izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta, un atalgojumu darbiniekiem, kuri nodarbināti ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā, kā arī prēmijas un materiālā stimulācija. Tiks iekļautas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas.

Aprēķinot izmaksas, tiks ņemti vērā izdevumi, kas radušies no mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta braucieniem, izņemot ārvalstu mācību un dienesta komandējumus. Būs jāņem vērā arī dažādu pakalpojumu apmaksa, piemēram, pasta, telefona pakalpojumi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, iestādes administratīvie izdevumi, remontdarbi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi.

VARAM arī paredzējusi, ka aprēķinos jāiekļauj krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, piemēram, zāles, medicīniskās ierīces, instrumenti, biroja preces, mācību materiāli, kā arī valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, izņemot ēdināšanas izdevumus.

Pašvaldībām, balstoties uz šo metodiku, būs jānosaka izmaksu apjoms viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ministrija šo metodiku jau testējusi praksē un secinājusi, ka starpība starp lielāko un mazāko izmaksu viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei ir vairāk nekā divas reizes, savukārt vidējās izmaksas 166 eiro. Analizējot izmaksu pozīcijas viena bērna pirmskolas izglītības programmas apguvei, VARAM secinājusi, ka izmaksu lielāko daļu veido atalgojums pirmskolas izglītības iestādes darbiniekiem. Turklāt atalgojuma izmaksu apmērs pašvaldībās atšķiras, piemēram, ja Carnikavas novadā tas ir 133,15 eiro, Jelgavas novadā - tikai 59,11 eiro.

Līdz ar metodiku VARAM rosina noteikt pašvaldību norēķinu kārtību par privāto izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoši noteiktajai norēķinu kārtībai pašvaldība, kas ir pakalpojuma saņēmējs, sagatavo un nosūta parakstīšanai pakalpojumu sniedzējam līgumu par audzēkņa izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību norēķini par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem.

VARAM atgādina, ka pašvaldībām nav pienākuma sniegt atbalstu par aukļu sniegtajiem pakalpojumiem un pēc tam, kad beigsies valsts atbalsta programma, to katra pašvaldība var darīt pēc savas iniciatīvas. Likums "Par pašvaldībām" nosaka pašvaldības atbildību tikai par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, nevis ar vietām pie auklēm.

Noslēdzoties trīs gadu periodam, kad tika piešķirts valsts finansējums, ja bērnam netika rasta vieta pašvaldības bērnudārzā, VARAM piedāvā turpmāk finansējumu šim mērķim rast pašvaldību budžetā.

2013.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību. Vienlaikus spēkā stājās noteikumi, kas paredz valsts atbalsta piešķiršanu bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei uzsākšanai, kuri uzņemti pašvaldības rindā, taču izglītības pakalpojumu saņem pie privātā pakalpojumu sniedzēja.