PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

depth-of-field-desk-essay-210661.jpg
Foto: Pexels
Vakar, 2.jūlijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas kārtību neklātienes un tālmācības izglītības ieguves formā.

Izglītības programmu apguve neklātienes vai tālmācības izglītības ieguves formā īpaši piemērota Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēl nevar iegūt izglītību klātienē, kā arī diasporā dzīvojošajiem, kuri vēlas saglabāt saikni ar Latviju un iegūt vispārējo izglītību latviešu valodā. Līdz šim nepastāvēja tiesiskais regulējums, kas nosaka obligātās prasības izglītības iestādei, lai tā varētu īstenot izglītības programmas neklātienes un tālmācības formā, tāpat nav noteikta arī konkrēta šādu izglītības programmu īstenošanas kārtība.

Jaunā kārtība nosaka, ka izglītības iestādēm, kuras īsteno izglītības programmas neklātienes izglītības ieguves formā, nepieciešams nodrošināt izglītības iestādē mācību procesam piemērotus mācību un metodiskās informācijas resursus un mācību vidi. Tāpat nepieciešams nodrošināt mācību stundām un klātienes konsultācijām piemērotas mācību telpas. Īstenojot izglītības programmas neklātienes izglītības ieguves formā, skola organizē mācību priekšmetu un mācību stundu plānā paredzētās mācību stundas un klātienes konsultācijas pilnā apjomā katrā mācību priekšmetā. Nepieciešams arī organizēt regulārus temata noslēguma pārbaudes darbus klātienē proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā divus temata noslēguma pārbaudes darbus semestrī katrā mācību priekšmetā.

Izglītības iestādēm, kuras īsteno izglītības programmas tālmācības izglītības ieguves formā, ir jānodrošina mācību procesa norise izglītības iestādes tiešsaistes elektroniskajā mācību vidē saskaņā ar izglītības iestādes mācību priekšmetu un mācību stundu plānu. Skolai jānodrošina, ka elektroniskajā vidē visos mācību priekšmetos skolēniem ir pieejami daudzveidīgi, īpaši strukturēti mācību materiāli mācību satura patstāvīgai apguvei, tai skaitā video materiāli, uzdevumi pašpārbaudei un temata noslēguma pārbaudes darbi. Visos mācību priekšmetos ir jābūt atbilstoši sagatavotiem skolotājiem mācību procesa vadīšanai elektroniskajā vidē. Tāpat skolai jānodrošina mācību sasniegumu regulāra vērtēšana un visu veikto pārbaudes darbu saglabāšana elektroniskajā vidē mācību gada laikā. Šādi kritēriji noteikti, jo tālmācības izglītības programmu īstenošanai nepieciešams specifisks iestādes infrastruktūras aprīkojums, specifiska pedagogu profesionālā kompetence, tajā skaitā augstā līmenī attīstīta prasme darbā ar tehnoloģijām mācību procesa organizēšanas un mācību sasniegumu vērtēšanas nodrošināšanai.

Papildus noteikts, ka izglītības iestāde, īstenojot izglītības programmas tālmācības izglītības ieguves formā, organizē un nodrošina izglītojamajiem elektroniskajā vidē pieeju izglītības programmai, mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, konsultāciju grafikam, mācību priekšmetu programmām, temata noslēguma pārbaudes darbu  grafikam un aktuālai informācijai. Skolai jāorganizē individuālas klātienes konsultācijas pēc skolēna pieprasījuma, vienojoties par norises laiku ar mācību priekšmeta skolotāju.

Noteikumu projektā paredzēts pārejas periods par to normu piemērošanu, kas paredz temata noslēguma pārbaudes darbu klātienē organizēšanu proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā, katrā mācību priekšmetā neklātienes izglītības programmās un temata noslēguma pārbaudes darbu organizēšanu proporcionāli mācību stundu skaitam nedēļā katrā mācību priekšmetā tālmācības izglītības programmās. Šīs normas sāks piemērot vienlaicīgi ar plānoto izglītības satura jauno regulējumu pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – pakāpeniski 2020., 2021. un 2022. gadā.

Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības attīstības interesēs ir kvalitatīvas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pieejamības un ieguves nodrošināšana visiem jauniešiem, jo pašreizējā sociāli ekonomiskajā situācijā daļa cilvēku dažādu apstākļu dēļ nevar mācīties izglītības programmās klātienes izglītības ieguves formā, mācību procesam notiekot pa dienu.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošas informācijas vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās 1.-12. klasēs uz 2018. gada 1. septembri kopā mācījās 10 292 skolēnu, kas ir aptuveni 4,99% no vispārējās izglītības ieguvē 1.-12.  klasē iesaistīto izglītojamo skaita.

Jāatgādina, ka no 2020. gada 1. septembra stājas spēkā likuma normas par vakara (maiņu) vidusskolu izslēgšanu no skolu tipoloģijas. Pašvaldības, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmušas lēmumus par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot skolēnu turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

Ar 2019. gada 2. jūlijā valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu  "Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā" var iepazīties MK tīmekļvietnē.