IZM šodien valdībai prezentēja informatīvo ziņojumu, kurā aptverta informācija par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un starptautisko konkurētspēju, kā arī uzlabotu studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un veicinātu resursu konsolidāciju, laika posmā no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim tika īstenots studiju programmu izvērtēšanas projekts, kura izpildes gaitā divu gadu laikā par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem tika veikta detalizēta studiju programmu izvērtēšana augstākās izglītības iestādēs visā Latvijā.

Lai pārliecinātos, ka studiju programmu izvērtēšanas projekta izmaksas iekļaujas attiecināmo izmaksu kategorijā, IZM veica pārbaudes izvērtējumā. Ir konstatētas nepilnības projekta aktivitāšu secīgumā un projekta dokumentācijas noformēšanā, tomēr tās nav klasificējamas kā neatbilstības ar finansiālu ietekmi.

Tāpat projekta rezultāti tiek izmantoti studiju programmu piedāvājuma un studiju procesa uzlabošanai. Pašreiz, lai veicinātu augstskolu sadarbību kopīgu programmu izstrādē un īstenošanā, kā arī novērstu izvērtējumā identificēto programmu piedāvājuma dublēšanos, IZM līdz 2014.gada beigām plāno izvērtēt valsts augstskolu un koledžu filiāļu lietderību un darbības kvalitāti, definējot kvalitātes un efektivitātes kritērijus filiāļu darbībai.

IZM jau iespēju robežās palielinājusi studiju vietu skaitu dabaszinātņu un inženierzinātņu nozarēs, tāpat palielināts studiju vietu skaitu koledžās - galvenokārt dabaszinātņu un inženierzinātņu nozarēs. Mazināts studiju vietu skaits sociālajās zinātnēs, bet papildu finansējums izlietots, nodrošinot lielāku finansējumu katrai studiju vietai, īpaši dabaszinātņu un inženierzinātņu nozarēs.

Plānojot studiju vietu sadalījumu 2014.gadam, šis apstāklis tika ņemts vērā, pārdalot informācijas tehnoloģiju akadēmiskā bakalaura programmu studiju vietas uz profesionālā bakalaura studiju programmām Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.