PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

Līdz 14. aprīlim valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs
Līdz 14. aprīlim valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs
Foto: pexel
Valsts kancelejas informācija par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni), kas joprojām norisināsies klātienē, skolās.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

С учетом ситуации, вызванной Covid-19 в мире, а также возможных рисков в Латвии, в государстве объявляется чрезвычайная ситуация с 12 марта по 14 апреля.

С целью ограничения распространения вируса в это время будет реализован ряд мер предосторожности, в том числе с 13 марта учебный процесс будет проходить удаленно. Единственным исключением являются централизованные государственные экзамены, которые по-прежнему будет проходить в очном порядке, в школах.

Кроме того, во время чрезвычайной ситуации прекращаются тренировки, соревнования и репетиции в рамках программ культурного образования, спорта и образования по интересам.

Для посещения дошкольного учебного заведения родителям 13 марта необходимо подать в это учреждение письменное подтверждение того, что ребенок и семья не посещали затронутые Covid-19 страны, не имели контакта с заболевшими Covid-19 или контактировавшими с ними лицами. В этом свидетельстве должно быть указано, что родители не имеют возможности по-другому обеспечить присмотр за ребенком.

 

In view of the global situation caused by Covid-19 and the potential risks in Latvia, an emergency situation is announced in the country from 12 March to 14 April.

In order to limit the spread of the virus, a number of precautions will be taken during this period, incl. distance learning in all schools will be introduced from 13 March. The only exception is the centralised state exams, which will be carried out on site - in schools.

In addition, trainings, competitions and rehearsals held within the framework of cultural, sports and interest- related education programmes have to be discontinued during the period of emergency situation.

In order to attend pre-school educational institutions, parents have to submit a written statement to the institution on 13 March that the child and family have not visited the countries affected by Covid-19 and have not been in contact with Covid-19 affected persons. This statement should also include information that parents do not have any other possibility of providing childcare.