Grozījumus Izglītības likumā bija izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

IZM, sākot ar 2012./2013.mācību gadu, koordinē pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (PPDKN) procesu. IZM uzsvēra, ka šajā laika posmā uzkrātā pieredze ir pamats ministrijas iniciatīvai sākt PPDKN sistēmas pilnveidi.

Šī mērķa īstenošanai 2015.gadā tika izveidota darba grupa, tās sastāvā iekļaujot plašu izglītības jomas speciālistu loku, tostarp praktizējošus pedagogus, augstskolu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, vecāku pārstāvjus.

Septiņās tikšanās reizēs darba grupā diskutēts par PPDKN sistēmas stiprajām un vājajām pusēm, nonākot pie secinājuma, ka PPDKN sistēma ir jāsaglabā, taču tajā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, tostarp birokrātiskā sloga mazināšanas kontekstā. Darba grupa uzsākusi darbu, lai pilnveidotu pedagogu darba pašvērtējumu. 

Pedagogu jaunā atalgojuma modeļa ieviešanas sākšanas kontekstā, tostarp pieejamā finansējuma ietvaros, Ministru kabinets 5.jūlija sēdē lēma uz laiku līdz 2018.gada 31.augustam apturēt PPDKN procesu, līdztekus tam uzdodot IZM PPDKN sistēmu pilnveidot, ņemot vērā darba grupas iestrādes un priekšlikumus.

IZM, pārņemot izveidotās darba grupas iestrādnes, iniciēs jaunu darba grupu ar mērķi sagatavot pedagoga profesijas standartu, pilnveidot prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un kvalifikācijas atbilstību, tostarp budžeta vietu plānošanu pedagoģijas programmām augstskolās, kā arī līdz 2017.gada 30.jūnijam nodrošināt sasaisti ar PPDKN procesu.

Likumprojektā ietvertais regulējums nosaka PPDKN trīs kvalitātes pakāpes iepriekšējo piecu kvalitātes pakāpju vietā. Vienlaikus likumprojektā ietverti pārejas noteikumi jaunā regulējuma ieviešanai.

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments, kas izsniegts līdz 2017.gada 1.janvārim, būs spēkā līdz tajā norādītajam derīguma termiņam. Pedagoga profesionālās darbības 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpe, kas piešķirta atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2017.gada 1.janvārim, tiek pielīdzināta attiecīgi pedagoga profesionālās darbības 1., 2. un 3.kvalitātes pakāpei.

Vienlaikus noteikts, ka darba stāžs netiks noteikts kā obligāts kritērijs pedagogu darba samaksas noteikšanai. Pedagogu jaunā atalgojuma modelis paredz, ka izglītības iestādes vadītājam apstiprinātā finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku pedagoga mēneša darba algas likmi, tādēļ likumprojekts paredz, ka, nosakot pedagoga darba samaksu, var ņemt vērā arī darba stāžu.