PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

12006.jpeg
Foto: httpwww.123rf.comprofile_stockbroker'stockbroker 123RF Stock Photoa
Ministru kabinets šodien apstiprināja jaunu kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri privātajās izglītības iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības iestāde atbilstoši noteikumiem saņems, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) līdz kārtējā gada 5.septembrim būs ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par bērnu, skolēnu un audzēkņu skaitu kārtējā gada 1.septembrī, kuriem saskaņā ar Izglītības likumu ir tiesības uz izglītību.

Noteikumi paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija aprēķina un sadala izglītības iestādei dotāciju atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem noteiktajām piemaksām par kvalitātes pakāpēm pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā līdz 2016. gada 31. decembrim ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, ņemot vērā informāciju par kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu likmju skaitu attiecīgā gada 1.septembrī, pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tāpat noteikumi nosaka, ka ministrija dotāciju periodam no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam nosaka, pamatojoties informāciju par bērnu, skolēnu un audzēkņu skaitu. Vienlaikus IZM noteiks dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz vispārējās pamatizglītības ieguves uzsākšanai un akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs.

IZM normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi aprēķinās atbilstoši normatīvajos aktos par mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs noteiktajiem zemākajiem koeficientiem. Aprēķinot normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi tālmācības izglītības programmās, tiks piemērota proporcija 16,5:1.

Attiecīgās nozares ministrija noteiks dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, to darot atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.

Rīkojumu par dotācijas sadali izdos izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs, pēc kā attiecīgā ministrija pārskaitīs finansējumu konkrētai izglītības iestādei uz izglītības iestādes dibinātāja kontu Valsts kasē, kuru izglītības iestāde drīkst izmantot tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas vai attiecīgās nozares ministrijas saņemtā finansējuma administrēšanai. Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija ir konstatējusi, ka arī privātajās izglītības iestādēs iedalītā valsts dotācija tiek uzkrāta un izlietota neatbilstoši mērķim. Lai kontrolētu dotācijas izlietojumu atbilstoši mērķim, Izglītības un zinātnes ministrijai ir pieejas tiesības skatīšanās režīmā budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase" Valsts kasē atvērtajam kontam.

Lai saņemtu dotāciju, izglītības iestāde vai izglītības iestādes dibinātājs ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju slēdz līgumu par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Izglītības iestādei vai tās dibinātājam līdz kārtējā gada 15.septembrim jāsagatavo pārskats par dotācijas izlietojumu no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un līdz nākamā gada 15.janvārim - no iepriekšējā gada 1.septembra līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, to iesniedzot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā.

Veicot pārskatījumus no konta Valsts kasē uz izglītības iestādes vai tā dibinātāja kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem, izglītības iestādes dibinātājam ministrijai jāiesniedz informācija par naudas līdzekļu izlietojumu. Pēc tam izglītības iestādes dibinātājam vai viņa pilnvarotai personai, apstiprinot pārskatu, jāapliecina, ka dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Attiecīgās nozares ministrija ir tiesīga grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs. Tāpat ministrija patur tiesības pārtraukt dotācijas izmaksu, ja izglītības iestādei ir anulēta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas akreditācija vai beidzies tās termiņš, ja tai anulēta attiecīgās programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma termiņš vai arī ja iestāde nav iesniegusi pārskatu par dotācijas izlietojumu.

Papildu ministrijai noteiktas tiesības samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru par pārskata periodā neizlietoto summu, ja naudas līdzekļu atlikums kontā Valsts kasē pārsniedz viena mēneša piešķirtās dotācijas apmēru vai arī atlikums pēc faktiskā izlietojuma pēc uzkrāšanas principa pārsniedz viena mēneša piešķirtās dotācijas apmēru. Tāpat ministrija var pieprasīt izglītības iestādei 30 dienu laikā atmaksāt valsts budžetā nepamatoti izlietoto dotāciju.

Noteikumi stāsies spēkā 1.septembrī, informē aģentūra LETA.