Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un SIA “Izglītības sistēmas” relaizētā projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanas ietvaros uz 2021.gada decembri realizētas sekojošas darbības.

Pamazām noslēdzas 1.darbības īstenošana:

 • Izmantojot zinātniskajā literatūrā gūtās atziņas par tekstpratības un rēķinpratības vērtēšanu, izstrādāts IT prototipa konceptuāls modelis, kurš apraksta diagnosticējošā darba uzdevumu indikatoru struktūru un atgriezeniskās saites sniegšanas struktūru.
 • Sagatavota dažāda līmeņa (skolēns, skolotājs, skolas vadība) atgriezeniskās saites modeļa, kurš apraksta satura apguves līmeņu deskriptorus, pilotversija. Izveidotais atgriezeniskās saites modelis sniedz iespēju aprakstīt skolēna sniegumu četrās grupās atbilstoši SKOLA2030 izstrādātajai metodikai (sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis, apguvis padziļināti). Tāpat atgriezeniskās saites modelis sniedz iespēju aprakstīt skolēnu grupu sniegumu un iespēju skolotājam plānot nepieciešamās intervences.
 • Sagatavots pārskats par zinātniskajā literatūrā aktuāliem teorētiskajiem modeļiem datos balstītu lēmumu pieņemšanai skolas efektivitātes uzlabošanai un izmantošanai praksē.

 

Turpinās 2.darbības īstenošana:

 • Uzsākta jaunu diagnosticējošo darbu uzdevumu izstrāde: 1) tekstpratībā, lai novērtētu skolēnu zināšanas un prasmes dabaszinību kontekstā; 2) rēķinpratībā, lai novērtētu skolēnu zināšanas un prasmes darbā ar skaitļiem.
 • Uzsākta rēķinpratības darba par sakarībām un funkcijām un tekstpratības darba latviešu valodā digitalizācija un 2.pilotversijas izstrāde aprobācijas vajadzībām, precizējot 1.pilotversijas aprobācijas laikā konstatētās nepilnības un neprecizitātes.
 • Modelēta skolēnu grupu izdalīšana pēc to snieguma tekstpratības (latviešu valoda) darbā, izmantojot Raša (Rasch) modeli.
 • Sadarbojoties ar IT arhitektu, precizēts IT prototipa konceptuālais modelis, datu struktūra un indikatoru struktūra, kuras paredzētas IT sistēmas izveidošanai.

 

Ir uzsākta 3.darbības īstenošana:

Uzsākta IT sistēmas izstrāde, izstrādes darbi ir sadalīti četros posmos:

 1. posmā notiek datu modeļa uzprogrammēšana, pieslēgšanās Geogebra un informācijas nolasīšana no katras sīklietotnes;
 2. posmā tiek izveidota saskarne Geogebra vidē izveidoto uzdevumu importam, sasaistei ar klašu grupu, pratībām un citiem elementiem, kurus izmantos darbu veidošanā  un atgriezeniskās saites parādīšanā;
 3. posmā tiek izveidota skolotājam pieejamā funkcionalitāte un saskarne;
 4. posmā tiek izveidota skolēnam pieejamā funkcionalitāte un saskarne.

 

Šobrīd tuvojas noslēgumam pirmās fāzes programmēšanas darbi.

 • Veicot datu modeļa programmēšanu, ir koriģēts izstrādāto indikatoru lietojums – tika nodalīta uzdevumu raksturojošā indikatora koda daļa no atbildes raksturojošā indikatoru koda daļas. Uzdevumu raksturojošā koda daļa tiks ievadīta kā Geogebra sīklietotnes nosaukums. Tas ļaus saīsināt ievadāmās informācijas apjomu uzdevumu izstrādātājiem, kā arī samazinās veicamo pārbaužu skaitu, importējot uzdevumu sistēmā. Šādam iedalījumam jau ir izveidoti testa uzdevumi, un tie ir nolasāmi ar izstrādē esošo IT sistēmu.
 • Ir izveidota instrukcija kodu ierakstam Geogebra lietotnēs.
 • IT izstrādes rezultātā radušās izmaiņas tiek ieviestas arī IT sistēmas dokumentācijā.

 

5.darbības ietvaros paveiktais:

 • Publicēts raksts “Development and validation of diagnostic assessment instrument for numeracy skills in 7th grade” ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation), konferences tēžu krājumā.
 • Dalība ICERI konferencē ar referātu no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija. Referātā atspoguļots rēķinpratības diagnosticējošā darba aprobācijas process un darba validitātes/uzticamības izvērtēšanas un uzlabošanas iespējas.
 • Turpināta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.
  LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png