PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” 1. un 2. darbības ietvaros paveiktais
Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” 1. un 2. darbības ietvaros paveiktais
Foto: pexels
Laika periodā no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” turpināja projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanu, lai sasniegtu pirmās darbības (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) un otrās darbības (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) definētos rezultātus:

1.darbības ietvaros paveiktais:

  1. Sagatavoti 11 valsts pārbaudes darbu datu analīzes pārskatu piemēri izglītības iestāžu vadībām un viens pārskats pašvaldības vadībai, lai demonstrētu iespējamos atgriezeniskās saites sniegšanas risinājumus pašvaldības, skolas un klases līmenī. Pārskatos izstrādē, analizējot datus, izmantots iepriekšējā ceturksnī izstrādātais datu analīzes algoritms skolām ar atšķirīgu vidējo skolēnu snieguma līmeni.
  2. Veiktas 11 diskusijas (14.12.-18.12.2020.) ar Liepājas izglītības iestāžu vadību pārstāvjiem un viena diskusija ar Liepājas pašvaldības vadību, lai iegūtu atsauksmes par sagatavotajiem valsts pārbaudes darbu datu pārskatu piemēriem un precizētu izglītības iestāžu vadītāju vajadzības saistībā ar atgriezeniskās saites nodrošināšanu skolēna snieguma uzlabošanai nozīmīgu intervenču sagatavošanai.
  3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, kā arī uzsākta literatūrā aprakstīto pieeju apkopošana par skolas vadībai nozīmīgas atgriezeniskās saites saturu, kura būtu izmantojama skolas efektivitātes uzlabošanai.
  4. Uzsākta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai.
  5. Sagatavots un iesniegts publicēšanai viens zinātniskais raksts, kura ietvaros apkopotas atziņas par validēto valsts pārbaudes datu analīzes modeli un dažādiem iespējamajiem datu analīzes šķērsgriezumiem, kuri būtu efektīvi izmantojami atgriezeniskās saites sniegšanai pašvaldības, skolas un klases līmenī.
  6. Izstrādāta pirmā versija rēķinpratības konceptuālajam modelim, kuru turpmāk plānots izmantot atbilstošu diagnosticējošo darbu sagatavošanā, kā arī IT atbalsta sistēmā datu struktūru, tabulu un to savstarpējo savienojumu izstrādē.
  7. Izstrādātas pirmās versijas tekstpratības (testa un atvērto atbilžu) un rēķinpratības diagnosticējošajiem darbiem 7.klasē, ietverot dažāda tipa uzdevumus (testa, atvērto atbilžu, ģeometriskā zīmējuma u.c.), kurus plānots izmantot IT atbalsta sistēmas prototipā atgriezeniskās saites sniegšanai visos līmeņos.

2.darbības aktivitātes:

Ir izveidota pirmā versija IT sistēmas prasību aprakstam:

  1.  izveidots darbplūsmu un moduļu saraksts
  2. datu modeļa (tabulas, to saistības) sākotnējā versija
  3. aprakstīta pirmā versija darbplūsmai par testa jautājumu vadību (jautājumu izveide, papildināšana vai maiņa, kā arī pareizo atbilžu ievade, sasaiste ar atgriezenisko saiti)

Ir izvēlēts potenciālais lietotāju saskarnes risinājums interaktīvajiem rēķinpratības uzdevumiem, kurš spēj nodrošināt parauga uzdevumu funkcionalitāti (figūru zīmēšanu), kā arī sniegt atgriezenisko saiti par skolēna darbībām (piegājienu skaits, laiks, izmantotie rīki, utt.).

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

 

Papildus informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, [email protected]

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, [email protected]

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png