Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011). Programmā skolēni pastiprināti apgūst matemātiku un ķīmiju, kā izvēles priekšmetus iespējams apgūt tehnisko grafiku un programmēšanas pamatus. Šajā programmā skolēni mācas 2 svešvalodas - angļu un krievu vai vācu.

Vispārājās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (31012011) padziļināti tiek apgūta Latvijas un pasaules vēsture vai kulturoloģija un ir jāapgūst trīs svešvalodas: angļu, krievu un vācu. Šajā programmā dabaszinību priekšemtu kurss apgūstams vienā mācību priekšmetā. Papildus humanitārajā klasē apgūstama psiholoģija un vizuālā māksla.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošjā programmā (31011111) skolēni apgūst visus vidusskolas obligātos mācību priekšmetus nesamazinātā stundu apjomā. Skolēniem jāizvēlas viens no obligātās izvēles atzariem. Pirmais atzars ir mūzikas novirziens, kur vidusskolas laikā jāapgūst solfedžo, harmonija, izvēles instrumenta spēle un klavierspēle. Otrā atzarā padziļināti apgūstama informātika,  programmēšanas pamati un kulturoloģija.

Visu izglītības programmu skolēniem pieejamas ārpusstundu aktivitātes - dalība vienā no muzikālajiem kolektīviem, teātra pulciņā, TED-Ed klubā, ir iespēja aizstāvēt savu un skolas godu sporta sacensībās, runas, eseju, vizuālās mākslas un citos konkursos.

Papildus informācija skolas mājaslapā: www.r6vsk.lv.

Dokumentu iesniegšana no 16. līdz 27. jūnijam skolas lietvedībā katru dienu no 9:00 līdz 12:00, otrdienās arī no 17:00 līdz 18:00.