Ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klašu)  programma balstās uz trim klasiskās izglītības veidojošiem  komponentiem - matemātiku ar eksaktajiem priekšmetiem; svešvalodām un sociālajām zinībām - kuri mijiedarbībā veido vienu veselumu. Šis klasiskās izglītības modelis ievada skolēnus mūsdienīgu zināšanu gultnē un sagatavo tos turpmākai zinību specializācijai. Līdz ar to, piedāvātāja izglītības programmā  ir palielināts stundu skaits matemātikā un svešvalodās, kā arī mācību plānā ir iekļauta otrā svešvaloda (vācu vai franču). Ģimnāzijas izglītības programma paredz sistemātisku  satura un svešvalodu integrētas apguves (CLIL – content and language integrated learning)  pielietojumu mācību procesā.

Ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības programmas (10. - 12. klasēm) saturs tiek īstenots trijos virzienos -  humanitārais un sociālais, inženierzinātņu un medicīnas - un ietver 8 mācību priekšmetu komplektus:

Reklāmraksts