PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Skolas var patstāvīgi lemt par pirmā semestra vērtējuma izlikšanu
Skolas var patstāvīgi lemt par pirmā semestra vērtējuma izlikšanu
Foto: pexsels
Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju un 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, 2020. gada 8. decembrī valdība nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.mācību gadā izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par pirmā semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā).

Šajā semestrī izglītības iestādēm vairākkārt nācās pielāgoties dažādiem ierobežojumiem, lai samazinātu Covid-19 izplatību, tostarp pārejot uz attālinātām mācībām atsevišķiem skolēniem vai klasēm.

Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka pat vienas izglītības iestādes vienā klašu grupā var būtiski atšķirties ne vien apgūtais mācību priekšmeta (kursu) saturs, bet arī skolēnu iegūto summatīvo vērtējumu skaits.

Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz semestra vērtējumu izlikšanu, tomēr 2020./2021.mācību gadā tas attiecas tikai uz 1., 4., 7. un 10.klasi, tādēļ ikdienas situācijā pārējās klasēs būtu izliekams pirmā semestra vērtējums.

Ņemot vērā ārkārtējā situācijā notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, kā arī izglītības iestādes patstāvību izglītības programmas īstenošanā, noteikts, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē izglītības iestāde varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par pirmā semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā).

Ja izglītības iestāde pieņems lēmumu par pirmā semestra vērtējuma neizlikšanu, tad gada vērtējums mācību priekšmetā būs jānosaka, ņemot vērā visā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

Kādos gadījumos skola var izlemt par labu semestra vērtējuma neizlikšanai?

Pirms lēmuma pieņemšanas par semestra vērtējuma neizlikšanu, skolai sākotnēji patstāvīgi un reizē atbildīgi jāizvērtē 2020./2021.mācību gada 1. semestrī skolēnu apgūtais mācību priekšmetu (kursu) saturs un tajos iegūtais summatīvo vērtējumu skaits, kā arī jāņem vērā citi objektīvi apsvērumi (piemēram, vairāku skolotāju vienlaicīga atrašanās pārejošā darba nespējā Covid-19 dēļ).

Nepieciešamības gadījumā skolai jāveic grozījumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā vai arī vismaz jāizdod skolas direktora rīkojums par pirmā semestra vērtējumu neizlikšanu (visās klasēs, konkrētajās klasēs, konkrētajos mācību priekšmetos (kursos) vai konkrētajos mācību priekšmetos konkrētajām klasēm) un par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki.

Jāņem vērā, ka pirmā semestra vērtējuma neizlikšana ir pieļaujama vienīgi visiem vienas klases skolēniem, nevis individuāli kādam no klases.

Lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu, vienas izglītības iestādes ietvaros ir jāpieņem vienots lēmums par pirmā semestra vērtējuma izlikšanu/neizlikšanu:

1.            Visās klasēs (piem., 1.-12.kl.).

2.            Konkrētajās klasēs (piem., 4.a, 5.b).

3.            Konkrētajos mācību priekšmetos (kursos) visiem skolēniem (piem., “Matemātika”).

4.            Konkrētajos mācību priekšmetos (kursos) konkrētajām klasēm (piem., “Matemātika” 7.a klasei).

Izglītības iestāde var:

•             Neizlikt vērtējumu 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī, ja skolēniem objektīvu apstākļu dēļ nav bijusi iespēja pilnvērtīgi apgūt plānoto mācību priekšmetu (kursu) saturu.

•             Grozot skolas iekšējo vērtēšanas kārtību, mainīt vērtējumu izlikšanu/neizlikšanu visām klašu grupām kopīgi, nosakot vienotu 1. semestra vērtēšanas kārtību.

•             Vērtēšanas kārtību mainīt konkrētā mācību priekšmetā un/vai vienai noteiktai klašu grupai.

•             Vērtēšanas kārtību atstāt nemainīgu.

Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē

Ir izstrādāti metodiskie ieteikumi kā atbalsta materiāls skolām un sākumskolas skolotājiem vērtējumu izlikšanai 1.–3. klasē, kuros ir atbildes uz jautājumiem:

•             Kad un kā izlikt formatīvos vērtējumus?

•             Kad un kā izlikt summatīvos vērtējumus?

•             Kā izmantot ieteicamos skolēnam sasniedzamos rezultātus 1.–3. klasē?

•             Ieteiktie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetos 1.–3. klasē.

Metodiskajā materiālā ir pieejams arī liecības paraugs.

Aicinām noskatīties Skola2030 organizēto vebināru “Vērtēšana attālinātās mācīšanās laikā”.

Vebinārā Skola2030 vecākais eksperts Pāvels Pestovs stāstīja par to, kā attālinātās mācīšanās procesā sniegt efektīvu atgriezenisko saiti skolēniem, kā arī to, kā plānot un veidot summatīvo vērtēšanu tā, lai tā būtu objektīva. Savukārt, Ventspils 4. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas dalījās savā pieredzē par vērtēšanu attālinātas mācīšanās laikā.

2020. gada 8. decembrī valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.