PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Skolotājiem pieejams jauns metodiskais materiāls par ilgtspējas ētiskajām dilemmām
Skolotājiem pieejams jauns metodiskais materiāls par ilgtspējas ētiskajām dilemmām
Foto: UNESCO
Pulcējot UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu (ASP) skolotājus, UNESCO Baltijas jūras projekta skolotājus un Ekoskolu skolotājus, 22. aprīlī tiešsaistē norisinājās metodiskā materiāla “Rīcības labirints” atklāšana. Materiālu izstrādāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Brocēnu vidusskolu, kas ir viena no UNESCO ASP tīkla dalībskolām.

“Mainoties aktualitātēm pasaulē, mainās arī ilgtspējas izpratne, tomēr ir svarīgi paturēt prātā Ilgtspējīgas attīstības mērķu nozīmi, kas ir kā vadmotīvs neskaidrību un ētisku dilemmu risināšanai sabiedrībā. Atbilstošu izglītības metožu izmantošana ir viens no veidiem, kā mēs varam ilgtspējas dilemmas kopīgi risināt, domājot par dažādiem ilgtspējas aspektiem, kas skar vidi, sabiedrību un ekonomiku. Šis materiāls attīsta diskusijas prasmes, jo, mācoties aizstāvēt savu viedokli un uzklausīt citu uzskatus, mēs spējam nonākt pie risinājuma, atrodam izeju no labirinta,” uzrunājot pasākuma dalībniekus, pauda UNESCO ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Semināra pirmajā daļā resursu centra “Zelda” un biedrības “Patvērums “Droša māja”” pārstāve Sigita Zankovska-Odiņa aktualizēja cilvēktiesību jautājumus, kur skolotāji kopīgi sprieda par normu un privilēģiju atšķirīgajiem priekšstatiem cilvēktiesību kontekstā. Eksperte minēja ētisko  dilemmu un izaicinājumu piemērus, par kuriem skolotāji tika aicināti aizdomāties. Šie piemēri ietvēra attieksmi pret cilvēkiem, kam privilēģijas ir liegtas, kā arī dažādu cilvēku pieņemšanas un iekļaušanas jautājumus sabiedrībā. Skolotāji meklēja veidus, vai un kā  runāt par neviennozīmigiem jautājumiem ar saviem skolēniem.

Semināra otrajā daļā Brocēnu vidusskolas skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane un Mairita Neilande iepazīstināja dalībniekus ar metodiskā materiāla “Rīcības labirints” saturu, kas ir iedalīts piecās jomās: cilvēktiesības, vide, veselība, tehnoloģijas un cilvēku labklājība. Katrai jomai ir savas tēmas, kas ir veidotas apgalvojumu un noliegumu formā. Semināra dalībnieki izzināja materiāla izmantošanas iespējas pedagoģiskajā praksē, izprotot ieguvumus skolēniem, tostarp attīstīt līdzdalības prasmes, prasmi argumentēt un pamatot savu viedokli, spēju objektīvi analizēt informāciju un pieņemt citu viedokli, risināt reālas dzīves problēmas, veicinot atvērtību iepriekš nezināmām, pretrunīgām un neparedzamām lietām un veidot konstruktīvu diskusiju, neaizskarot citu dalībnieku jūtas. Savukārt skolotājam, izmantojot šo materiālu, ir jāpatur prātā galvenos debašu un diskusijas metodes organizācijas aspektus un jāspēj distancēties no personīgās attieksmes par konkrētu tēmu.

Semināra noslēgumā skolotājiem bija iespēja sadarboties trijās darbnīcās – “Kooperatīvi soli pa solim”, “Sokrata diskusijas pasaules kafejnīcā” un “Argumentēti – zaļāks par zaļu”, lai praktiski izmēģinātu debašu un diskusijas metodes, kā arī iepazītos ar faktu aprakstiem no metodiskā materiāla.

Metodiskais materiāls ir brīvi pieejams ikvienam, lai izmantotu gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Metodiskā materiāla mērķis ir aicināt vidusskolas skolēnus un jauniešus spriest par neviennozīmīgām ilgtspējas ētiskām dilemmām, kas mūsdienu sabiedrībā ir aktuālas.

Metodiskais materiāls sagatavots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu.

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski.