PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

28515028_2032364890339104_8558830306173738197_o.jpg
Foto: Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
No 2019. gada 1. septembra esošajam valsts ģimnāziju pulkam pievienosies vēl viena –Valmieras Pārgaujas ģimnāzija.

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto rīkojuma projektu par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai. Tādējādi tiek veicināta valsts ģimnāziju pieejamība, palielinot talantīgo bērnu izglītības iespējas Valmierā un Vidzemes plānošanas reģionā, ziņo IZM.

Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos, kā arī jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā un jāiesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 2018. gada 1. septembrī 10.-12. klasē kopā mācījās 286 bērni. Skola īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmu, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Ģimnāzijā licencētas divas pamatizglītības programmas, viena no tām matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā.

Pēc Valsts izglītības satura centra sniegtās informācijas iepriekšējos divus mācību gadus ģimnāzijas skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos bijis vismaz par 10 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī un vismaz par 5 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums attiecīgajā plānošanas reģionā. Tā, 2017.gadā tie bija 62,09% (valstī 49,11%, Vidzemes plānošanas reģionā 48,71%), bet 2018. gadā 62,21% (valstī 49,68%, Vidzemes plānošanas reģionā 49,24%).

Ģimnāzija faktiski jau veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas Vidzemes plānošanas reģionā. Skolas pedagogi sniedz metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijas un skolvadības jautājumos, bet Metodiskais centrs sniedz vispārējās izglītības iestādēm un pedagogiem metodisko atbalstu, organizē darba un diskusiju seminārus, atbalsta un organizē pedagogu tālākizglītību.  

No 2005.gada ģimnāzija ir Vācijas Federatīvās Republikas federālo zemju kultūras ministru konferences (KMK) oficiāli atzīta Vācu valodas diploma (Deutsches Sprachdiplom – DSD) skola, nodrošinot skolēniem iespēju piedalīties II pakāpes DSD vācu valodas eksāmenā un iegūt starptautisku diplomu, kas apliecina vācu valodas zināšanas Eiropas valodu B2 un C1 līmenī.

Ģimnāzija aktīvi iesaistās dažādos projektos, organizē un piedalās vietēja un nacionāla mēroga pasākumos, ir Junior Achievement-Latvija dalībskola, Atbalsta skolēnu sadarbību ar augstskolu docētājiem – pētniekiem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Ģimnāzijas pedagogi ir piedalījušies jaunā vispārējās izglītības mācību satura izstrādē, piedalās darba grupās, kas saistītas ar valsts izglītības politikas dokumentu izstrādi, skolotāji ir arī VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posma vērtētāji.

Šobrīd Latvijā darbojas 28 valsts ģimnāzijas, kurās mācās apmēram 10% no kopējā vidusskolēnu skaita. Iepriekšējo trīs gadu laikā valsts ģimnāzijas statuss tika piešķirts trim vispārējās izglītības iestādēm – Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai un Mārupes vidusskolai.  Valsts ģimnāzijas ir nozīmīgs valsts atbalsts talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu, jo spējīgāko skolēnu sasniegumiem ir būtiska ietekme uz valsts konkurētspēju un starptautiskajiem sasniegumiem. Vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai.