PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

9709.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Ministru kabinets šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku. 

Pētījums tiks veikts augstākās izglītības pārvaldes pilnveidei. Starptautiskie eksperti vispirms veiks vispusīgu Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldības izvērtējumu, ņemot vērā Eiropas valstu praksi un kvalitātes standartus, nodrošinās ekspertu diskusijas un konsultācijas. Tāpat tiks sagatavotas rekomendācijas turpmākiem ieguldījumiem augstskolu darbības pilnveidošanā, tādējādi turpinot īstenot nozares finansēšanas reformu. Pētījumā tiks izvērtēta augstskolu iekšējās pārvaldības un finanšu vadība kontekstā ar Latvijā noteikto augstākās izglītības finansēšanas trīs pīlāru modeli, ņemot vērā Latvijas Viedās specializācijas mērķus un prioritātes, kā arī nepieciešamību veidot Latvijas tautsaimniecības un nacionālās identitātes attīstības vajadzībām atbilstošu cilvēkkapitālu.

Pētījuma izmaksas 290 000 eiro apmērā tiks segtas no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" atbalstāmajām darbībām paredzētajiem līdzekļiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes ieteikumu par Latvijas 2014.gada valsts reformu programmas īstenošanu Latvijai ir nepieciešams paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, kas ietver jaunā finansēšanas modeļa ieviešanu. Savukārt 2015.gadā Latvijai ieteica nodrošināt, ka jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis atalgo kvalitāti, kā arī mērķtiecīgāk novirzīt finansējumu pētniecībai un stimulēt privātā sektora investīcijas inovācijā, pamatojoties uz Viedās specializācijas ietvaru. Rekomendāciju īstenošana nodrošināma efektīvi pārvaldītās augstākās izglītības institūcijās, tādēļ būtiski ir pētījumā sagaidāmie rezultāti.

Pētījuma gaitā tiks veikta situācijas izpēte, organizējot intervijas ar augstākās izglītības institūciju vadības pārstāvjiem, Rektoru padomi, Augstākās izglītības padomi, arodbiedrībām un studējošo organizāciju pārstāvjiem, kā arī, veicot datu un dokumentu analīzi, tiks organizētas ekspertu diskusijas un konsultācijas augstākās izglītības institūcijām par starptautisko pieredzi augstākās izglītības institūciju iekšējā pārvaldībā, finanšu un akadēmiskā personāla vadībā un tiks apspriesti dažādi institucionālie modeļi, kas ir piemēroti Latvijas augstskolām. Tāpat tiks organizēta pētījuma ziņojumu publiska apspriešana. Pētījums tiks nodrošināts ar minimālu administratīvo slogu augstskolām.

Paredzēts, ka pētījuma rezultāti veicinās Latvijas valsts dibināto augstskolu stratēģisku specializāciju un konkurētspēju, finansēšanas avotu diversifikāciju un sadarbību ar ārējiem partneriem, studiju programmu un studiju virzienu efektīvu īstenošanu, akadēmiskā personāla izaugsmi, atjaunotni un inovācijas spēju, akadēmisko integritāti un augstākās izglītības procesa internacionalizāciju.

Pētījums tiks īstenots no 2016. līdz 2018.gadam un ietvers augstskolu iekšējās pārvaldības un finanšu vadības izvērtējumu kontekstā ar Latvijā noteikto augstākās izglītības finansēšanas trīs pīlāru modeli, ņemot vērā Latvijas Viedās specializācijas mērķus un prioritātes, kā arī nepieciešamību veidot Latvijas tautsaimniecības un nacionālās identitātes attīstības vajadzībām atbilstošu cilvēkkapitālu.