PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

9333.jpeg
Foto: romrodinka / 123RF
Lai aprēķinātu, cik pašvaldībai izmaksā viena bērna izglītošana pirmsskolas izglītības iestādē, būs jāņem vērā 19 kritēriji.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotā metodika, kādā pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs, un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei.

Aprēķinot vidējās izmaksas, pašvaldības varēs noteikt atbalstu bērnam par izglītošanu privātajā bērnudārzā, ja viņam netiek nodrošināta vieta pašvaldības uzturētajā pirmsskolas izglītības iestādē, informē ziņu aģentūra LETA.

Starp kritērijiem ir atalgojums, izņemot pedagogu atalgojumu, ko piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta, darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Metodika paredz ņemt vērā mācību, darba un dienesta komandējumus, pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas, remontdarbus un iestāžu uzturēšanas pakalpojumus, īres un nomas maksas. Tāpat būs jāņem vērā izdevumus par precēm iestādes darbības nodrošināšanai, kurināmo, zāles un ķimikālijas, medicīniskās ierīces, mācību līdzekļus un materiālus, izdevumus periodikas iegādei.

Papildus šīm izmaksām pašvaldībai izmaksu sastāvā jāiekļauj pašvaldības izglītības iestāžu kopējo pamatlīdzekļu nolietojumi, kas pašvaldībā tiek aprēķināts, ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību un kurš tiek dalīts ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs.

Pašvaldības atbalsts netiks piešķirts par tām dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklēs privāto bērnudārzu. Atbalsts par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem nebūs paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

Privātajai izglītības iestādei turpmāk būs katru mēnesi līdz piektajam datumam jāiesniedz pašvaldībā pieprasījums vai rēķins par iepriekšējo mēnesi atbalsta saņemšanai.

Metodikas izstrādes laikā bijušas diskusijas par vēl citu pozīciju iekļaušanu izmaksu aprēķinā. Piemēram, vecāku un privāto bērnudārzu pārstāvji uzstājuši, ka aprēķinā jāiekļauj arī grāmatvežu un juristu izmaksas. Tomēr kā norāda ministrija, pašvaldību bērnudārzos šādas personas netiek algotas, tāpēc šie izdevumi ir mazi, līdz ar to šāds ierosinājums noraidīts. Tāpat vecāku un privāto dārziņu pārstāvji iebilduši, ka privātajam dārziņam, slēdzot līgumu ar bērna pārstāvjiem un pašvaldību, ir jāpievieno izmaksu tāme - tas esot birokrātiskais slogs. VARAM uzstāj, ka šāda prasība nepieciešama, lai pašvaldības spētu pārliecināties par konkrēto izdevumu pozīciju pamatotību un caurskatāmību.

Privāto izglītības iestāžu pārstāvji rosinājuši metodikā iekļaut atsevišķu aprēķinu par bērniem vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un no piecu gadu vecuma līdz sešiem gadiem. Tomēr darba grupā šis priekšlikums noraidīts, jo pašvaldībām ir apgrūtinoši precīzi aprēķināt izmaksas atsevišķi bērniem no pusotra gada vecuma līdz četriem un bērniem no piecu gadu vecuma līdz sešiem. Vienlaikus šī priekšlikuma īstenošanas iespējas varētu izskatīt turpmāk.

Noteikumu projekta izstrādes laikā secināts, ka pašvaldības piemēro dažādus nosacījumus, piešķirot pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos dārziņus. Pašvaldībās ir atšķirīgas prasības attiecībā uz to, vai vecākiem vajag vai nevajag savu dzīvesvietu deklarēt pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī atšķiras termiņi, cik ilgi vecākiem un bērnam ir jābūt deklarētiem pašvaldībā. Noteikumos iestrādāta norma, kas paredz, ka pašvaldība piešķir atbalstu gadījumā, ja bērna un viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.