PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 16. aprīlis

Alfs, Bernadeta, Mintauts

5841.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Valdība šodien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, kurus pirmsskolas izglītības iestādes sāks ieviest no 2019./2020.mācību gada.

Nākamā gada pavasarī pirmsskolas saņems mācību programmas un mācību līdzekļu paraugus, kā arī metodiskos materiālus. Tāpat arī tiks nodrošināta piekļuve e-mācību moduļiem par pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu. No 2019.gada janvāra projekts "Skola2030" piedāvās mācības 1200 pirmsskolu pedagogiem, kuri īsteno obligāto pirmsskolas izglītības programmu piecus un sešus gadus veciem bērniem.

Jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas paredz skaidri definētus sasniedzamos rezultātus, kā arī stiprina prasības latviešu valodas apguvei pirmsskolā, lai ikviens bērns iegūtu pietiekamas latviešu valodas zināšanas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolas izglītības pakāpē. Būtiskākās pārmaiņas mācību saturā un pieejā saistītas ar lielāku uzsvaru uz vispārīgo jeb caurviju prasmju apguvi un paša bērna lielāku iesaisti mācībās.

Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti vadlīnijās aprakstīti septiņās mācību jomās - valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības. Obligātā satura pamats ir caurviju prasmes - kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība.

Pirmsskolā mācību process saskaņā ar jauno pieeju tiks organizēts rotaļnodarbībā visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērķtiecīgi organizētu vai netieši vadītu rotaļdarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos, un tā notiek gan telpās, gan ārā. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, apgūstot zināšanas un prasmes, kas formulētas sasniedzamajos rezultātos; mācīšanās procesā piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, paredzēts laiks izmēģinājumiem, ļaujot bērnam vingrināties, kļūdīties un mēģināt vēlreiz, darboties bez steigas un pabeigt iesākto. Būtisks uzsvars likts uz atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, rosināšanu domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.

Jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas nosaka, ka mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā un ikdienas saskarsmē atbilstoši bērnu attīstībai ir jāsekmē katru dienu, lai pēctecīgi sasniegtu valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju valodu mācību jomā noteikto. Latviešu valoda ir noteikta kā saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā jeb rotaļnodarbībā, bet paredzēti sasniedzamie rezultāti arī mazākumtautības valodas apguvē. "Skola2030" sadarbības partneris Latviešu Valodas aģentūra izstrādā metodiskos līdzekļus un rokasgrāmatu pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautības izglītības programmas, tostarp arī mācību līdzekļus latviešu valodas apguvei pirmsskolā, informē aģentūra LETA.

Lai pirmsskolas sagatavotu topošajām pārmaiņām, "Skola2030" ietvaros tiek piedāvāts daudzpusīgs atbalsts - visu šo mācību gadu projekta sadarbības partneri Latvijas Universitāte jau īstenojuši mācības visu Latvijas pirmsskolu vadības komandām, kas aptvēra 1090 pedagogus. 397 pirmsskolas pedagogi piedalījušies e-mācību kursos, kuri noslēdzās 2018.gada septembrī. "Skola2030" "YouTube" kanālā pieejami informatīvi video materiāli vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Visi interesenti turpmāk varēs saņemt "Skola2030" ziņu izdevumu "Domāt. Darīt. Zināt" ar mācību satura un pieejas aktualitātēm un labās prakses piemēriem. Līdz nākamā gada pavasarim plānots izveidot digitālo mācību materiālu krātuvi, kas pedagogiem noderēs ikdienas darbā. Papildus katru pavasari plānoti reģionāli ieviešanas semināri labākās prakses piemēru apguvei, kā arī citi informatīvi un profesionālās pilnveides pasākumi.