Šī gada ziņojumā par skolu izglītību Horizon Report Europe, kuru publicējusi EK kopīgi ar bezpeļņas organizāciju New Media Consortium un kurš ir pirmais šāda veida ziņojums, ieskicētas tendences un tehnoloģiskā attīstība, kas nākamajos piecos gados, iespējams, ietekmēs izglītības sistēmu. Problēmas, ar ko saskaras Eiropas skolas, ziņojumā iedalītas trijās kategorijās - viegli risināmas, grūti risināmas un ļoti grūti risināmas.

Ziņojumā norādīts, ka nekavējoties jāveicina inovācijas skolās, lai izmantotu sociālo plašsaziņas līdzekļu popularitātes pieaugumu, atvērtos izglītības resursus un to, ka mācībām un novērtēšanai arvien plašāk izmanto datorus.

"Šajā ziņojumā ir vērtīgi novērojumi un padomi politikas veidotājiem un skolu vadītājiem par to, kā izmantot digitālos un atvērtos resursus. Eiropai ir jādara vairāk, ja gribam, lai jaunā paaudze būtu sagatavota gaidāmajai darba dzīvei," uzskata ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Tāpat ziņojumā uzsvērts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekļaušana skolotāju izglītošanā un skolēnu vājo digitālo prasmju uzlabošana ir viegli risināma problēma. Viena no visgrūtāk risināmajām problēmām esot nepieciešamība uzlabot visaptverošas domāšanas mācīšanu un nodrošināt, ka skolēni ir mācīšanās procesa līdzautori.

Ziņojumu sagatavojusī speciālistu grupa prognozē, ka jau pēc gada mākoņdatošana un planšetdatori daudzās Eiropas skolās būs ierasta lieta. Viņi norāda, ka pēc diviem līdz trīs gadiem izglītojošas datorspēles, kā arī reālās un virtuālās vides kombinēšana būs mācīšanas neatņemama sastāvdaļa. Ziņojumā Horizon Report izklāstītos un citus līdzīgus jautājumus sīkāk apspriedīs decembrī Eiropas augsta līmeņa pārstāvju konferencē Izglītība digitālajā laikmetā, kuru kopīgi rīko EK un Eiropas Savienības prezidējošā valsts Itālija.