Tie nosaka profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem valsts garantēto kredītu sāks dzēst šogad. Kopumā kredītu dzēšanai no 2014. gada valsts budžeta ir atvēlēti 1 698 989 eiro, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

2014. gadā valsts garantēto kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomas speciālisti, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālisti, 76 sociālā darba speciālisti, 51 kultūras jomas speciālists, 42 veselības aprūpes speciālisti, kā arī 246 valsts pārvaldes darbinieki.

Rīkojumus izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā Labklājības, Kultūras, Veselības, Iekšlietu un Vides un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, kuros secināts, ka iedzīvotāju aizplūšana un dzīves vides kvalitātes atšķirības pašvaldībās rada problēmas kvalificētu speciālistu piesaistei darbam reģionos. Prioritātes noteikšana studiju un studējošo kredītu  segšanai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona strādājošajiem ir viens no veidiem, kā piesaistīt jaunos speciālistus darbam lauku reģionos.

Valdības apstiprinātie rīkojumi paredz, ka pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2014. gada 10.decembrim. 

MK 2014. gada 19. novembra rīkojums Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem ir pieejams interneta vietnē.

MK 2014. gada 19. novembra rīkojums Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem ir pieejams interneta vietnē.