PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Izsludināts 2022. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss
Izsludināts 2022. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss
Foto: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2022. gada projektu pieteikumu konkursu. Programmas nākamā gada kopējais budžets ir gandrīz 3,9 miljardi eiro, no tiem 2,8 miljardi paredzēti izglītības un mācību projektiem.

Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2022. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 27,4 miljoni eiro, t.sk. 23,1 miljons eiro mācību mobilitātēm un 4,29 miljoni eiro sadarbības partnerību īstenošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums šajā konkursā ir mācību mobilitāšu īstenošanai skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā.

Erasmus+ programmā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot sociālajai iekļaušanai un daudzveidībai, digitālajai pārejai, vides aizsardzības aspektiem un līdzdalībai demokrātiskajos procesos.

Lai uzlabotu izglītības un mācību sistēmas Eiropā, jaunajā konkursā paredzēts īstenot uz nākotni vērstas partnerības – liela mēroga projektus, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un novērtēt augstas kvalitātes un inovatīvas digitālas pieejas mācību procesā.

Īpaša uzmanība Erasmus+ programmā tiek pievērsta augstākās izglītības starptautiskās dimensijas paplašinātajām iespējām. Erasmus Mundus aktivitātēs iespējams pieteikties finansējumam, lai izstrādātu un īstenotu izcilas kvalitātes kopīgās maģistra studiju programmas. Pilntiesīgi konsorcija dalībnieki šajā aktivitātē var būt arī partnervalstu augstākās izglītības iestādes. Pirmo reizi 2022. gada konkursā izsludināta pieteikumu iesniegšana kapacitātes stiprināšanas projektiem partnervalstīs gan augstākās izglītības sektorā, gan arī profesionālās izglītības un mācību sektorā. Paplašinātas iespējas piedalīties Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātēs gan augstākās izglītības, gan arī skolu un profesionālās izglītības iestādēm.

Programmā paredzēta plašāka sadarbība ar trešajām valstīm, sniedzot tām iespēju piedalīties daudzveidīgos sadarbības un mobilitātes projektos, īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un mācību, kā arī sporta jomā.

Šogad tiek turpināts ieviest vienkāršotus projektu finansēšanas nosacījumus. Erasmus+ piedāvā iespēju projektu finansējuma saņēmējiem sadarbības partnerībās pretendēt uz vienreizējo maksājumu savu projektu īstenošanai. Tas ievērojami samazinās administratīvo slogu, gatavojot pieteikumu, īstenojot projektu un iesniedzot realizēto aktivitāšu un sasniegto rezultātu atskaites.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2022. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. Konkursu pieteikšanās veidlapas tiešsaistē būs pieejamas drīzumā, savukārt ar pieteikumu formu paraugiem iespējams iepazīties šeit. VIAA organizēs informatīvus pasākumus par projektu pieteikumu iesniegšanu potenciālajiem projektu īstenotājiem visos izglītības sektoros.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2022. gada 23. februāris, plkst. 12.00;
  • Erasmus+ akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 2022. gada 19. oktobris, plkst. 12.00.
  • starptautiskā mobilitāte augstākajā izglītībā, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis – 2022. gada 23. februāris

 

Sadarbības partnerības:

  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā, izņemot sadarbības partnerības nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA) – 2022. gada 23. marts, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības izglītības un mācību jomā nevalstiskajām organizācijām, kuras iesniedzamas EACEA – 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00;
  • maza mēroga partnerības izglītības un mācību jomā –

1)            2022. gada 23. marts, plkst. 12.00

2)            2022. gada 4. oktobris, plkst. 12.00;

  • maza mēroga partnerības sporta jomā – 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00.

 

Profesionālās izglītības izcilības centri – 2022. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus+skolotāju akadēmijas – 2022. gada 7. septembris plkst. 17.00.

Erasmus Mundus – 2022. gada 16. februāris, plkst. 17.00.

Inovāciju alianses – 2022. gada 15. septembris, plkst. 17.00.

Bezpeļņas sporta pasākumi - 2022. gada 23. marts, plkst. 17.00.

Uz nākotni vērstas partnerības – 2022. gada 15. marts, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā – 2022. gada 17. februāris, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā – 2022. gada 31. marts, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana sporta jomā – 2022. gada 7. aprīlis, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli – 2022. gada 1. marts, plkst. 17.00.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.