PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

10987.jpeg
Foto: michaeljung / 123RF
Ekspertu darba grupa izstrādājusi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas vadlīnijas un konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem.

Ar to palīdzību būšot iespējams identificēt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riskam pakļautos jauniešus.

Kā skaidroja Izglītības kvalitātes valsts dienestā, vadlīniju izstrāde sākās 2016.gada oktobrī, un tas ir būtisks pasākums, gatavojoties vērienīgā ESF projekta "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra.

Pie vadlīnijām strādāja ekspertu grupa, kurā darbojās Latvijas pašvaldību, izglītības nozares speciālisti, ekonomisti, juristi, pedagogi, psihologi un karjeras konsultanti. Vadlīnijas 2017.gada janvārī tiks publicētas Izglītības kvalitātes valsts dienesta un projekta tīmekļa vietnē, informē aģentūra LETA.

Vadlīnijas ietver PMP riska jauniešu identificēšanas kritērijus, vadlīnijas konsultatīvā atbalsta sniegšanai izglītības iestādē izglītojamiem ar PMP risku, PMP mazināšanas plānu, īstenojamo atbalsta pasākumu pašvaldībā un izglītības iestādē noteikšanas un atbalsta piešķiršanas metodiku, kā arī sadarbības partneru finanšu plūsmas aprakstu, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai nenotiktu pārklāšanās ar citiem finansējuma avotiem.

To palīdzēs nodrošināt operatīvās uzskaites sistēma, kurai izstrādāta tehniskā specifikācija. Operatīvās uzskaites sistēmā tiks uzkrāti dati par PMP riska rādītājiem un projektā saņemto atbalstu pašvaldības, izglītības iestādes un individuālā līmenī. Plānots, ka operatīvo uzskaites sistēmu varēs integrēt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu PMP rādītāju uzskaiti arī pēc projekta īstenošanas.

PMP nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību un palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. ESF projekta galvenās mērķa grupas ir vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu 1.-4.kursu audzēkņi, pastarpināti - skolu pedagoģiskais un atbalsta personāls. Atbalsts tiks sniegts vairākos virzienos, ietverot gan individuālu materiālo un konsultatīvo atbalstu PMP riska grupai, gan PMP riska grupas identificēšanas un uzskaites pilnveidi, atbalstošas mācību vides izveidošanu un atbalstu jauniešu iniciatīvu projektiem.

Paredzētais projekta finansējums ir 39,81 miljoni eiro, tajā skaitā 33,84 miljoni eiro ESF finansējuma. Finansējuma saņēmējs ir Izglītības kvalitātes valsts dienests. Sagaidāmais projekta rezultāts - līdz 2022.gada beigām 665 Latvijas izglītības iestādes būs ieviesušas un nodrošinās sistēmisku atbalstu PMP risku mazināšanai.

Izziņai:

Detalizētu kārtību, kādā tiks īstenots ESF projekts Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, nosaka Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.460 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumiParedzētais projekta finansējums ir 39,81 milj. eiro, tajā skaitā no ESF 33,84 milj. eiro. Finansējuma saņēmējs ir Izglītības kvalitātes valsts dienests. Sagaidāmais projekta rezultāts – līdz 2022.gada beigām 665 Latvijas izglītības iestādes būs ieviesušas un nodrošinās sistēmisku atbalstu PMP risku mazināšanai.